آرشیف

2014-12-25

ضياالحق ضرغام

آنچه می کنید هستید، نه آنچه می گوئید

تعهد فرد بر فرد ، فرد بر اجتماع و اجتماع بر فرد که بر اساس مصلحت ومنفعت اجتماع با در نظر داشت یک مسئولیت خیرخواهانه ، صلح جویانه ، عدالت محور و متوازن طلب پایه ریزی گردد ، نه تنها سعادت اجتماعی بلکه سعادت فردی نیز در آن متبلور میشود و میتواند که موانع پیشرفت ، ترقی وتکامل یک ملت را از میان بر داشته وزمینه های شگوفایی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعتی،بهداشتی وصحت و فرهنگی یک جامعه را فراهم آورد،وباعث رشد فن وهنر، بیداری توانایی های فکری ، اندشه ای ، پژوهشی ونبوغ آن ملت گردیده و افتخارات و دست آورد های مادی و معنوی را در قالب یک فرهنگ ماندگار بعنوان یک تاریخ پر افتخار به ثبت برساند. من از تعهد سخن می گویم که تخصص را در پهلوی خود داشته و درمحضر خداوند و درجریان قرار دادن و جدان آگاه و پاک عقد می گردد ؛ من از تعهد می گویم که بخاطر صلاح یک جامعه در جهت دست یابی آن جامعه به یک تمدن استوار، مستحکم ومتکی بر ارزش های اخلاقی و ایمانی دین مقدس اسلام بنیان گذاری شده باشد. در کشور ما هرآنکسی که ازیک اجتماع از ملت عنوان نماینده بودن را کسب می کند و تعهد خویش را مبنی بر وفای آن به مردم پیشکش میکند(از شوراهای ولایتی تاپارلمان ورئیس جمهور) در گفتار وشعار نماینده منافع ، امنیت ، سعادت ، سربلندی و افتخارات ملت هستند امادر عمل فقط وفقط منافع شخصی خویش را در پشت پرده های کاذب و فریبنده نفس های سرکش خویش جستجو می کنند؛ در واقعیت امر آنها ظلم و ستم را در حق ملت که همه قدرت معنوی خویش را بخاطر ساختن سرزمین خود به آنها تفویض کرده اند روا میدارند ، آنها بدون مکث و را ه دادن ذره ای ترحم بردل شان ، حقوق اساسی ملت را لگد مال میکنند و از پشت لقمه ای چرمی که گلون شان را نرم و شکم شان را پهن کند تا آنسوی مرزهای کشور میدوند، این پیش قدمان سودجو و فرصت طلب از بالا ترین سطح تا پایان ترین شان راه کار های بسیار مفید را برای خودشان بمیان آورده اند ؛یک نمونه آن را درین نوشته ذکرخواهم کرد، وآن اینکه : در تمام ادارات دولتی یک حلقه ای محاصره کننده را از اطرافیان دلال خود تشکیل و و ظایف مهم را به آنها منظور می کنند ؛ وبه این ترتیب نصب شده گان مذکور یک جال بسیار گسترده ای را در فضای کاری خویش بوجود میاورند تا هربی واسطه وتهی جیب که دران مکان جهت کاریابی گام مینهد گرفتار نموده و با یک روش کاملا ماهرانه وی را چون توپ به یکدیگر پاس داده تا آخرالامر شخص مراجعه کننده مایوس شده و ازین دروازه به آن دروازه رفتن توان وی رااز وجودش می مکد ، ده ها نوع تله ای دیگر وجود داردکه ملت بیچاره را اسیر خود ساخته است.
ملت افغانستان ! اگر می خواهید که ازین رنج وبدبختی نجات یابید، اگر میخواهید اندیشه های ناب وپاک زعامت شمارا در اختیاربگیرند و صادقانه وظایف دینی و ایمانی خویش را درقبال ملت انجام دهند و اگر میخواهیدکه دیگردر پرتگاه فراموشی سپرده نشوید ؛پس سعی کنیدکه بدون کدام تعصب فقط منحیث یک افغان درانتخابات سال آینده شوراهای ولایتی و ریاست جمهوری شخص متخصص ، متعهد، باایمان ، وطن دوست، دوراندیش وشخص که یک برنامه جامع وهمه شمول برای کشور داشته باشد برگزینید.

 

بااحترام
ضیاالحق ضرغام