آرشیف

2014-12-22

دوکتور نصیر ندا

آنجاســـــت

 

زاد گــاهـــم افتخــارم آنجـــــاست               سر زمینـی کـوهســـارم  آنجــاست

نـــان وآب کـــه ز او پــــرورده ام              جسمــی روح غمخــوارم آنجا ست

دردیـــاری بــی کســـی افتـــاده ام               قوم وخویش وهــم تبــارم آنجـاست

برگ خشـکم هـر طرف بــادم بـرد              باغ وبستـــان شاخ وسارم آنجاست

جــای من مـانند خس معـلوم نیست              آشیـــان وهـــم مـــزارم آنجـــاست

هـــر کــه بینم نــاشنا بیــگانه است              همرهــان ودوست ویــارم آنجاست

درس عشــق وآرزو دادند بــه مــن              آرزوی  وصـل  یـــارم آنجـــاست

گـــم نامــم در  وراء  هستــی هـــا               داستــــان روزگـــارم آنجـــــاست

آه نــدایـــم کـــی رســـد بر گوشهـا

گــوشــــدار  پاســـدارم  آنجــاست

22جنوری 2003 جرمنی  د.ندا