آرشیف

2015-7-26

عید محمد عزیزپور

آموزۀ ” تیوری ” حق دسترسی آزاد دولتهای درونقاره ای به و از دریا

در دیدمان (دکترین) حموق بین الملل در رابطه با سرشت حقوقی حق دسترسی آزاد کشورهای محاط در خشکه به دریا، دیدگاه واحد وجود ندارد. اختالف های بنیادین درین پرسمان مربوط به خصلت ترانزیت از طریك سرزمین خشکه است .

ادامه مطلب اینجا