آرشیف

2015-1-22

احمد ولید احمدی

آمــــــــد بهـــــار

آمد آمــد بهـــــار و اشــعار بهـــــــــاری بزرگـــــــــــــــ‌ان جام غور مرا سرا پا در بهــــــاری غــــــــــرق س‍‍‍ــــــاخت که ایشان ترسیم نموده بودند خـــــــیلی هم زیبا و نغـــز بود نـــمیتوانم شعر بنویسم شعری از محـــــمود خان "صــبا" را تحفه بهاری به شعر نویسان جام غور و تمام هموطنانم تقدیم.

بید بنان، دست فشـــــــانی کنند
فاختـــــــگان ،قافیه خوانی کنند
 
تودا بــــنان وقت نسیم ســــحر
بر سر ما، نقل فــــــشانی کنند
 
بر روش باد شــــمال، ابر ها
هر طرفی، پیل دوانــــــی کنند
 
ســرو بنان، شاد تـــن وشاد کام
از پس هفــتاد، جــــــــــوانی کند
 
رفته، که سرهای کدو بن به باغ
بر تن و بردوش، گرانـــــی کـــند
 
نرگسکان، غمزه زنند آشـــــکــار
سنبـــــــلکان، عشوه نهــــانی کنند
 
تا مگر از گل، بســـــــــتانند کام
بلـــــــــــبلکان، چرب زبــانی کنند
 
نقــــش نگاران چمـــــــن، باغ را
خـــــوب تر از نامـــه مانی کنند