آرشیف

2015-6-19

ذره بین

آمریکا لبنان را دوبـــاره إعمار مینماید

 

با گذشت بیش از دوهفته از حملات پیاپی زمینی، هوائی ودریائی اسرائیل بخاک لبنان وبخاک خون کشیدن مردم مظلوم وبی دفاع فلسطین واسرائیل بوش رئیس جمهور آمریکا إعلان نموده است که دولت لبنان از ویرانی شهرها، پل ها ،جاده ها ، مراکز صحی وزیر بناهای اقتصادی کشورش هیچ تشویش را به خود راه ندهد. چه در صورت رسیدن آمریکا واسرائیل به أهداف شان این دوکشور حاضر اند بهای خسارات را به پردازند ودر عمران وباز سازی لبنان مشترکا سهم بگیرند.این اظهارات رئیس جمهور در چنین شرائط حاکی ازغرور بیش از حد جناب بوش است که علاوه از افراد با دولت ها هم بچگانه بر خورد میکند او میخواهد به اطفال بگوید از درد که به شما رسیده گریان نکنید به شما شرینی واسباب بازی آماده میکنم.

رئیس جمهور آمریکا با ملت لبنان اظهار همدردی مینماید واما بخاطر ویرانی بیشتر لبنان وعدۀ ارسال موشک های پیشرفته تری را به اردوی اسرائیل میدهد موشک های که توسط شعاع لایزر اهداف مورد نظر را دقیق نشانه رود. در شرائطیکه جهان هم منتظر است تا از زبان بوش پیام صلح وثبات ومیانجگری را در شرق میانه بشنوند. اما بوش وسخنگویانش از فرصت که پیش آمده برای ساختار شرق میانۀ جدید آماده گی میگیرند. شرق میانه جدید که بر مبنی امیال وآرزوهای بوش طرح ریزی میشود طرح نیست که به سادهگی عملی شود تا رسیدن به این هدف نسلی باید نابود شود کشور ها ودولت ها تباه وویران گردد فرش زمین با خون اطفال وزنان بیگناه رنگین وعجین شود تا پیش شرط های شرق میانۀ جدید را آماده سازد و جای برای مارشال پلان بوش درانجا آماده گردد.

این اولین شعار وپیام جناب بوش نیست او در افغانستان نیز وعدۀ تطبیق پلان مارشال را داده بود تا شهر کابل مطابق قرن بیست ویک به شهر نمونه وکم نظیر جهان مبدل گردد اما تا هنوز هیچ عمل چشمگیر به عنوان بر نامۀ عمرانی آمریکا در افغانستان مشاهده نشده است.شاید برای تباهی کامل عراق نیز چنین وعدۀ به مردم عراقی ها داده باشد چون بر نامۀ تباهی شهر های عراق از بصره وفلوجه گرفته تا تکریت وبعقوبه وده ها شهر دیگر از طرف آمریکائیها ومتحدانش به شدت ادامه دارد و دست نشانده گان آمریکا بنام شورشیان ناراض روزانه ده ها فامیل را به ماتم می نشانند وشهر هارا به ویرانه تبدیل میکنند.

مردم جهان انتظار دارند تا آمریکا قبل ازینکه این وعده هارا به مردم ایران وسوریه بدهد یکی از وعده هایش را درافغانستان  که خوش چانس اول این وعده  است عملی نماید تا مردم به آینده باور کنند والا به سختی میتوان باور کرد که آمریکا قرن ها قادر به آبادی اینقدر ویرانی ها باشد.

هر چند تجربه نشان داده است که آمریکا چندان علاقۀ به باز سازی ندارند آمریکا تا هنوز وعدۀ پرداخت خسارات کشته شده گان ملکی ارزگان و کشته شدهگان تظاهرات اخیر کابل را که تانک سواران مست آمریکائی عامل آن بوده اند عملی نکرده  است ومسلم است که از عهدۀ وعده های بزرگش چون إعمار کشورها ی ویران شده عراق، افغانستان، لبنان, فلسطین ودر آینده ایران وسوریه بر آمده نمی تواند این وعده های آمریکا از لحاظ منطقی عملی  وقابل تطبیق نیست.

اولااز لحاظ منطق: آمریکا با مبارزات بدون سنجش وبر نامه تمام دوستان خودرا از دست داده وحتی ملت های که آمدن آمدن اردوی آمریکارا در کشور شان با افشاندن گل استقبال کردند دیگر مائل نیستند نام این نیروهای بد اخلاق، بد کردار، مغرور ومخمور را بشنوند پس وقتیکه یک ملت ومجموعه از کسی راضی نباشد سپردن وعدۀ خدمت به آنها پیشیزی هم ارزش ندارد.امروز مردم افغانستان به هر دلیل که هست به حضور آمریکائیها در منطقه هیچ علاقه ندارند ودریک کلام از آمریکائیها نهایت نفرت دارند این واقعیت یک اظهار عقیدۀ سیاسی نیست بلکه واقعیت است که إغماض وچشم پوشی ازین حقیقت گناه بزرگ به حساب میآید اگر بایک فرد اروپائی مواجه شوی از وضعیت افغانستان سر خورده ونا آرام بوده میگوید امریکائی ها مردم مغرور وبی إعتنائی اند به عادات، رسوم وکلتور ملت ها بی حرمتی میکنند که با عث ایجاد چنین وضعیت شده اند وما اروپائی ها کوشش میکنیم به فرهنگ وکلتور ملت ها توهین نکنیم این مسئلۀ است که صاحب نظران غربی به آن إعتراف میکنند حال منطقا اول رضائیت مردم شرط است ویا وعدۀ غیر عملی .

البته میزان محبوبیت آمریکا در عراق هم روشن است . سنی ها سر سختانه با آمریکائیها می جنگند وشیعه ها بر خلاف خواست ایران حرکت از خود نشان نمی دهند وبه همین ترتیب ملت های لبنان وفلسطین….مسئلۀ جایگاه آمریکا در منطقه به کلی روشن است اما آنچه آمریکا در قول وعمل انجام میدهد بیانگر چند واقعیت است که باید به آن اشاره نمود.

1: آمریکا جهان را بسیار نادان وحقیر فکر میکند.

2: آمریکا در آنچه میخواهد در شرق میانه انجام دهد بسیار مطمئن است.

3:آمریکا میخواهد با مداخله در گوشه های دیگر جهان از شکست ورسوائی عراق طرفه رود.

4:آمریکا از متحدین عرب ومسلمان خود درشرق میانه مآیوس شده.بناء یک إسرائیل قوی وپیروزرا بدیل وجایگزین آنها انتخاب نموده.همان است که بی پرده وبدون تشویش ازناراض شدن متحدین عربش راکت های مدرن وپیش رفته را ازطریق میدان های هوای انگلیس به إسرائیل انتقال میدهد.وهر لحظه بگفتۀ وزیر عدلیه اسرائیل به آن کشور چراغ سبز نشان میدهد ودر کوبیدن شهر های لبنان تشویقش میکند .

5:آمریکا با حمایت آشکار از حملات اسرائیل دیگر از ناراض شدن متحدین عربش تشویش ندارد ومیخواهد از طریق لبنان به کشور های عرب درس عبرت بدهد تا در آینده متوجه حرکات خود باشند.

تبصره: آمریکا به هر اندیشۀ که باشد بازی اخیر ساخته دست ایران است چون درین اواخر امریکا با به راه انداختن کمپاین سیاسی میکوشید کشور های حوزۀ خلیج فارس را از ایران اتمی بترساند ودر نهایت آمر میخواست در صورت رویاروئی با ایران که یک امر حتمی است  کشور های حوزۀ خلیج فارس را با خود داشته باشد.اما ایران با ایجاد چنین درامۀ قضیه را معکوس ساخت طوریکه برای دولت های متحد آمریکا مشکل است مانند شرائط قبل از جنگ اسرائیل وحزب الله در پهلوی آمریکا استاد شوند وسخنانش را تأئید کنند هر چند این کشور ها ازایران هم راضی نیستند چون میدانند ایران درین قضیه نقش دارد اما هر حکومت مجبور است هم آهنگ با خواست ملت خود گام بردارد وملت های جهان عرب این جنگ را جنگ اسراکیل علیه عرب ها میدانند نه جنگ اسرائیل وحزبالله فرمانبردار ایران لذا مردم در کنار لبنان قرار دارند واز کنار آمدن با آمریکا نفرت دارندکه بدین ترتیب مشکلات آمریکا در منطقه بیشتر از گذشته خواهدبود.