آرشیف

2014-11-21

یحی کوشانی

آلوده گی هوا چیست؟

آلوده گی هوا:عبارت ازدیاد مواد کیمیاوی مضردر اتموسفیر زمین ویا هر ماده‌ ای که وارد هوا شود، خواص فیزیکی، كيمياوي و هوا را تغییر دهد آلودگی هوا گفته می شود.
هوادرزندگی تمام موجودات رول مهم دارد. گرچه هرسه عامل یعنی(خاک.آب وهوا)لازم ملزوم یکدیکراند و بدون موجودیت یکی از این ها زندگی ناممکن است ولی درمیان این سه عامل هواتاثیرات سریعی در ادامه حیات موجودات دارد . بدین معنی درعدم موجودیت هوا حیات زنده جان بیش از چنددقیقه محدود ادامه یافته نمیتواند.
ازاین رو میتوان گفت که هیچ موجود زنده بدون موجودیت هوا قادر به زیستن نیست.البته به استثنای بعضی باکتریا که هوا مورد تنفس خودرااز تخمرمواد دیگر به دست می آورد.هوا مخلوط از گازات است که اطراف زمین را احاطه نموده. ومهم ترین این گازات هایدروجن وآکسیجن است که بیشترین فیصدی هوارا تشکیل میدهد.در این جای منظور ازهوا آکسیجن است زیرآکسیجن وسیله تنفس واحتراق مواد عضوی گردیده ودر نتیجه انرژی تولید می شود که فعالیت های حیاتی به همین انرژی پیش میرود.
وآکسیجن موردنیازتنفس زنده جان های درروند فضا سازی ازطریق گیایان تولیدمیشود.درصورت گیایان نابود گردد این روند نیزسیر نزولی خودرا می پیماید.ومشکل حل ناشده نی در زندگی انسان ها واشرف مخلوقات به میان می آورد.
باید گفت که درسیارات دیگر نیز خاک وجوددارد .ولی از این که دو عامل دیگر یعنی آب وهوا وجود ندارد زندگی در آن نا ممکن است.چون هوا وسیله برای زندگی است بناء باید از آلوده گی آن محافظت گردد امروز تمام فعالیت های انسان های باعث آلوده گی هوا گردیده .از قبیل ازدیاد کاربن دای اکساید ،قطع جنگلات ((Desertification استفاده اراضی زراعتی برای ساختن شهرها و شرکت های صنعتی .که نتیجه اش جززیان به حیات انسان ها ودیگر موجودات چیز دیگر نیست. گاز کاربن دای اکساید که باعث بارندگی های اسیدی میشود ونباتات را از بین میبرد،باعث تغیر قلوی واسیدی خاک میگردداز اثر افزایش تعداد جمعت ،توسعه شهرها ،دستگاه وسیستم های نامنظم صنعتی ،واز اثر سوختاندن تیل وذغال سنگ بوجود میآید پس به خوبی دیده می شود. که سهم کاربن دای اکساید در تخریب هوا رول مهم دارد. اکثر این آلود گی ها منبع انسانی دارند.زیزاعلل بو جود آمدن این نوع آلودگی ها خود انسانها اند. انسانها میتوانند منبع آلودگی های غیرمحیطی را توقف و یا تغیر دهند. نقش بیشتر این تغیر بالای دولت است که باید نکات ذیل تطبیق کند.

1- ممنوع قراردادن موادنفتی که دارای کیفیت پائین باشند.
2- وضع کردن مالیات بلند بالای وسایط نقلیۀ موجود دروطن که عمرآن ازهفت یاهشت سال بیشتراست تامردم ازخرید موترهای کهنه خود داری کنند.
3- کسانی که در شهر مواد اضافی را می سوزانند جریمه گردند.
4- انتقال دادن داش ها خشت پزی به مناطق دوردست.
5- جمع آوری موتر های کونه وفرسوده که علت اصلی آلوده گی هوا است.
6- بستن نانوایّی داخل شهر که از چوب وغیره مواد دود دار استفاده می کنند.
7- فراوان کردن برق وارزان کردن آن که مردم از مواد سوخت کم استفاده کنند تا ازآلود گی هوا جلوگیری شود.

قسمیکه دیده میشود معضله آلو دگی هوا درین روز ها یک مقدارمشکلات زیادی را برای شهر نشینان به بار آورده است.وسر و صدا های ازاین مردم را در مورد شیوه امراض مانند سکته های قلبی ، مشکل تنفسی،و سرطان در گوشه و کنارشهرهای بر پا داشته است. تا جائیکه دیده میشودموئسسات و ادارات ذیربط دولتی و غیر دولتی نیزدر صدد آن اند تا چطور در رفع این معضله حیاتی اقدام نمایند.اما دانشمندان که رابطه انسان را با محیط مطالعه می کنند میگویند تاثیرات که انسان بالای وارد کرده هیچ طرزالعملی برای جبران آن وجود ندارد.بناء قبل از اینکه کدام تاثیر بالای محیط وارد نمایم با در عواقب آن فکرنموده ومحیط را حفظ نمایم .
هدف از این مقاله در این است که تمامی آنسان ها باید در حفظ محیط خود کوشش به خرج داده تا از این مشکلاتی که زندگی بشر را به خطر انداخته جلوگیری کند.