آرشیف

2018-11-5

آله دست ISI پاکستان در ویرانی ها

آله دست ISI پاکستان در ویرانی ها

آی اس آی پاکستان بیشتر به نفع کشورش از تنظیم های جهادی و علماء خود برعلیه دشمن های خود استفاده و پلان های تخریبی وتروریستی را اجرا میکند خصوصا در افغانستان تنها علماء و گروه های موسوم به جهاد آن همیشه برعلیه مردم وویرانی های کشور افغانستان سهم و عامل اصلی اند که در این اواخر هم بعضی این گروه حتی گاه اوقات از رهبر خود یعنی isi هم سرکشی و گاه هم در بعضی مناطق پاکستان فعالیت ضد حکومتی در پاکستان کرده اند
همه افغانها میدانند که حتی بعضی گروه های موسوم به جهاد در افغانستان از آنها استفاده سوء شده است و فعلا هم گروه های را در افغانستان بنام جهاد مسلح وحمایه میکنند که آنها برعلیه مردم خود وتخریب ها قتلها وویرانها شریک اصلی باشند از انگیزه واحساس پاک و مقدس مردم افغانستان بنام جهاد سوء استفاده کنند که اکثریت سران این گروها وافراد آنها به عمق قضیه خبر نیستندوبی خبر درحرکت هستند وسود وثمره کار کرد شان را دشمنان افغانستان می چشند متاسفانه در افغانستان این قضیه برعکس کار میکنند
و در تقویه و زنده ماندن  آی اس آی پاکستان هم همیشه کشور خارجی مثل امریکا وروسیه قرار دارد.