آرشیف

2015-1-8

عبدالقادر حيران غوري

آقـــا جـــــان بــــده پــــولــكــــــي

 

 طوطي پرنده كوچك وذيباي است كه انسان ها با اوخيلي علاقه داشته وحكايت هاي سخن گفتن طوطي با آدم ها ازديرزمان نقل قول ميگردد چون انسانها را خداوند (ج) يك موجود متفكر خلق نوده است لذا زياد توانا ورام كننده ميباشند آن ها طوطي را بدام گرفته وآنرا ياد ميدهند كه بگو: آقا جان بده پولكي تا مدت اين دوكليمه را بالاي طوطي پركتس مينمايند وقتيكه شخصي ر اديد ه اين پرنده بازبان فصيح ودرست به قسم چيغ ميگويد ( آقاجان بده پولكي ) شخص شنونده اين كلام را از حيوانك غير متكلم مي شنود اولآ بحيرت افتاده وثاني در كنج قفس اش پول ميگزارد . طوطي نمي داند كه چه ميگويد ولي اين قدر احساس ميكند كه قفس اش مرضع تر ومستحكمترآب ودانه اش وافر تر گرديده وامكان آزاديش صلب ميگردد صاحبش ميداند كه باگفتن اين كليمه كه براي طوطي آموخته چيقدر نفع گرفته وبرايش تاچه اندازه مهم ومفيد ميباشد
  ·جمهوري اسلامي افغانستان با كمكهاي مالي و آموزشي جامع بين المللي مطابق به فيصله واحكام جاري قانون اساسي  انتخابات پارلماني در سراسر افغانستان برگزار نمود اين پروسه حيات بخش ونجات بخش به نصرت وتوفيق خداوند درتمام واحد هاي اداري مملكت همه مردم اعم ازمردوزن واجد شرايط رائي خويش را بطور مستقيم وآزادانه به كانديد مورد نظر ودلخواه خود داده و90% مردم بخاطر تكميل شدن هرسه ركن دولت به انتخابات پارلماني مانند انتخابات رياست جمهوري اشتراك نمودند بعد از شمارش انانكه راي اكثريت مردم راازآن خود ساخت ازهرولايت بانصاب معين وكلابه ولسي جرگه رايافت وكرسي نماينده گي خودرا اشغال كردند ولواز هرگروه وحزب  سياسي قوم نژاد مزهب كه بودو منتهي مردم به آ نها اعتماد كرده راي دادند عضو پارلمان گرديده اگر ازتحريك طالبابود ياخلقي ويا مجاهد وياهم گريخته غرب دروقت جهاد ومقاومت . كه اين عمل نشاني واضح وبرهمان روشن وقناعت دهنده از موجودبودن وحدت ملي بين ملت ما  وحكومت قانوني وانتخابي . وازحاكميت عام وتام رئيس جمهور مجاهد وقهرمان كرزي صاحب بالاي ملت وحكومت بوده است ورنه اين نعمت بزرگ آزادي صلح وامنيت قسميكه بهيچ وقت درطي صد سال اخير براي افغانان ماسرنبوده ونمي شد .
  
 مرحبا بتو اي رهبركه مردانه وار با جسارت اسلامي وقوه ديني در مقابل دشمنان سوگند خورده دين وطنت ملت خودرا رهبري نمودي جهاد ومقاومت كردي شهادت دادي رزميدي وجنگيدي تا نصرت پروردگار عالم با نوشد وكشورت را سربلند ازاد سرخروي وسرفراز نگهداشتي وامروز در پارلمان بخدمت ملت رنجيده خود هستي – خوشا به حالت اي مادر اي خواهر كه توهم در طول تاريخ فرزندزادي وتربيه وبزرگ نمودي رنج كشيدي وجگرگوشه خودرا فدا ونثار دين ووطنت نمودي ودر مقابل آن هم مصأيب جان گدازي صبر ووحوصله مندي بخرچ داده وبخون پاك فرزندان شهيد خود چادر مادر وطن را گلگون نمودي ولي بايك عالم درد ورنج ازسري مادروطن به زمين نه انداختي ودر پرده وعصمت ازآن حراست ونگهداري كردي وامروزدر پارلمان وديگر ارگان هاي جمهوري اسلامي افغانستان در پهلوي برادران خود يكجا رسالت مادري را به جهانيان اشكارانمودي ودرخدمت ملت غم ديده وكشور ويران خويش قرارگرفته اي – ايا اين درس راازسردارشهدا استقلال افغانستان مادر قهرمان تاريخ شهيد ملالي ميوندي اموخته اي بلي در طول تاريخ افتخارآفرين  افغانها مادران بوده اند كه درس يكتا پرستي غيرت وشجاعت رابراي دختران وعروسان دست بحنا بسته داده اند . شواهد گواهي تاريخي بدست است كه بسيار ي ازمادران وخواهران ما عملآ درميدان هاي جنگ با دشمنان دين وطن شمشير وسلاح دردست گرفته وجنگيدن وجام شهادت نوشيدن ويا افتخارات تاريخي بدست آوردند .
   ·         مادرباغيرت وبا عزت شهيد ملالي ميوندي در وقت كه جنگ ميوند  بين افغانها وانگليس هاي متجاوز شعله ور بود در همان هواي گرم وطاقت فرسا در صحنه جنگ مشك اب در پشت داشت وشمشير دردست پيكارمينمود اوباشمشير سري دشمنان دين ووطن را ازتن جدا مي كرد ودشمن را ذليل ونابود ميساخت وبا مشك آب خويش قطره قطره آب را برحلق خشك زخميان به خون خفته وخونفنوده را ه حق واستقلال مي انداخت باعشق به خدا ووطن پروانه واردرگرد شمع آزادي مي گشت  ميسوخت ودرميدن جنگ مي تپيد ومي دويد ودر پهلوي برادران وفرزندان خود به دشمن درس عبرت ميداد تا كه جام شهادت را نوشيد روزه را با ملايكه افطار وعيد را با فرشتگان جنت جشن گرفت ودرقلب تاريخ نام ونشان خودرا ثبت وابداي گرداند.
 آري ملت آزاده ماملت شهيد پرور است وكليمه اي شهادت جا يگاهي والاي در فرهنگ ملي واسلامي دارد .مردم افغانستان در طول تاريخ بنام شهيد وآزادي كليمه شهادت باليده و افتخار نموده است اگراززمانه هاي بسيار دور ورق هاي تاريخ افغانستان را مرور كنيم در خواهيم يافت كه فرزندان اين سرزمين براي نگهداشت ميهن شان جانبازي هاي بي بديل كرده اند جام شهادت نوشيدند اما حثيت وقار وعزت استقلال خودرا با فداكاري هاي بي مانند حفظ نمودند وهم چنين ازتاريخ گزشته افغانستان مردانگي ها وشجاعت وقهرماني هاي نياكان نيز مارآگا ه ميسازد .
بلي نسل امروزي كشور نيز شاهد درد ناك ترين وخطر ناك ترين رخداد ها وتجاوزات بيگانگان طي سه دهه اخير بودند فايق شدن به اين دشواري ها وراندن نيروهاي متجاوز اشغالگريك عمل باور نا كردني است فرزندان غيور وشجاع افغان كه با پيروي از ارشادات دين مقدس اسلام وبا داشتن وحدت ملي واسلامي به زور ايمان وبا امانت داري وصداقت در مقابل هرنوع تجاوز دشمن مقاومت استاده گي نموده  به يك ندا بالاي سنگرنيروي هاي اشغالگر ان تاختند شهادت داده تا وطن وملت را ازشر دشمن ازاد ساخته وسرنوشت واختياررا بدست خودي مردم سپرده ودادند . ومردم وملت آگاه ماه به رضا وميل خود انتخابات رياست جمهور ي وانتخابات پارلماني را سپري نمودند كه اين نتايج وثمره سپردن سرنوشت بدست خود مردم ميباشد وفعلآ مردم ما صاحب همه آزادي ها درتمام ساحات زنده گي خودهستند . اي هم وطن باوركن وقبول داشته باش كه اين شيريني ولذت را براي توهمان مجاهد هاي قهرمان به ارمغان آورده كه جان هاي شيرين خودرا به رضاي خدا وبخاطرآزادي واستقلال مملكت قربان نموده اند وتو اكنون بي غم مباش وآسوده مخواب دشمن شيطان گونه در كمين نشسته است وبا مكرحيله گيري يكبار ديگر مي خواهد دربين افغانها نفاق وشقاق انداخته وازآب گب آلود براي خود ماهي بگيرد . توسط اجنت هاي خود سر وصدا هاي زياد  نفاق آميز براه انداختند مثل مردم سمت جنوبي طالب ومخالف دولت هستند . تفمگ سالار ان .  مجرم هاي جنگي . نقض  كننده هاي حقوق بشر غيره وغيره بايد اين ها محاكمه شوند در حكومت وظيفه نداشته باشند كه اين سخن ها همه متوجه رهبران مجاهدين وخود مجاهدين ومردم صلح دوست وفدا كار افغانستان ميباشد .
از جمله كسانيكه مانند آ ن مرغك بي زبان كه برايش يادداده شد ه كه بگو (اقاجان بده پولكي  ) زني ازولايت فراه بنام ملالي جويا ميباشد كه دشمنان حريت وآزادي افغانستان به آن درس داده اند تا بگويد تفنگ سالار ها جنايت كاران واين خانم هم تشويق گرديد ه از ابتدا حكومت موقت تا الحال در مجالس بزرگ پارلمان درسطح ملي داير گردد سخنان نفاق اميز را چندين باربيان نموده است وانانكه هم درديف وهم قطارجويا جويا ميباشند ودريك مكتب درس خوانده اند مزاياي منافع ملي ووحدت ملي افغانستان را نمي دانند وخود را روشن فكرومتخصص سراغ وقلمداد دارند به آواز زشت وغير اسلامي وخطرناك جويا لبيك گفته وانرا يك زني شجاع وبادرد افغان  به تحليل ميگيرند . وتمام چينل هاي راديوي وتلوزيون ها ي تجارتي بخاطر بدست آوردن پول تبصره هاي طويل ومكرر را درباره سخنان جويا وهم صنفيان جويا دارند ورنگ زرق برگ هاي تازه رادر باره نظر وسخن غير اسلامي جويا ميدهند وفردا آن سفر جويا را به كاندا وامريكا ديگر جاهاي مخصوص به نمايش ميگزراند گويا كه دربرابرسخنان خود جويا جايزه بخارج رفتن برايش موحيا موثرشده تا ديگرخائينين وطن فروش تشويق شوند درحقيقت ملت رنجديده  افغانستان  اين صحنه ها وپرده ها ي در اينكه را مشاهده مينمايند وقضاوت ميكنند وازاين حالت وضيعت سخت رنجيده حال وما يوس اند ملت افغانستان همه مجاهد ومسلمان اند به مسلمان طاعت وعبادت جهاد عدل انصاف فرض ميباشد وبنده مسلمان به اجرا فرض معمور مجبوراست وپاداش آن درقيامت جنت است نعمت جنت براي اوبنده مسلمان كامل وصالح عطا ميگردد در يوم كه خدا وند (ج) قاضي وحضرت محمد (ص) شفاعت خواه باشد واوبنده تصديق نامه اعمال نيك پابند ي به اوامراسلامي رابدست داشته باشد.
 ملالي جويا وديگرهم قطاران وهم صنفيان وحدت شكن جويا!   نظروقضاوت  ملت درباره شما چه است اگربدشتهاي فراه برويد واگربه قلعه هاي كوهاي سربفلك كشيده پرغرورغوربرويد اگردوادي هلمند ويا درجلگه هرات ودرهمه جاه افغانستان اگر چوپاني راملاقات كنيد ويا دهقان را وياعالم وزارع مالداررا ويا مادري كه در تربيه فرزندان خود مشغول ويا خواهر كه مامور ومعلم ميباشد وبرادر كه كمر بند غيرت را به كمر بسته افسري ويا عسكريا خبرنگارويا دانشمند وياوالي ياولسوال ويامعلم متعلم يا محصل ويا استاذ باشند يا اينست وميگويند جويا اگرماوتووديگر هم قطاران تورا خواهرويابرادر خطاب كنيم گنهگار ميشويم چراكه شما قرمطي شداي حيف است كه يك دختر افغان مثل طمه دشمن  گردد . ملالي توبه زوري دالر وپشتباني اجنبي تقلوبي عضو پار لمان شده اي  نه  به راهي آراي مردم حالا كور خود وبيناي مردم .
رهبران جهادوديگرغاطبه مردم افغا نستان در دوران جهاد ومقاومت وقت روسها وپاكستان بگفته بادارن غربي خويش جهت اشغال افغانستان بالاي كشور وملت ما تعروض وتجاوز نموده اند همه ملت بطور آگا هانه يك  مشت واحد در مقابل دشمنان قيام نموده وچون مردمك چشم از آزادي ناموس مادر وطن نگهداري وپاسداري نموده اند .
 ملالي آيا نميداني چند مليون از افراد وطن شهيد ومهاجر ومعلول معيوب شده اند آيا نمي داني كه چيقدر اطفال يتيم وبي سرپرست اند ايا نميداني كه چند صد هزار عروسان تازه به بخت رسيده  بيوه شده اند . خوب ميداني ولي باور به اسلاميت واستقلال وآزادي عزت شرافت خودوملت نداري ملت افغانستان در طول تاريخ بخاطر رضا پروردگاروبدست آوردن حفظ استقلال دين خويش در ميدان هاي نبرد در مقابل دشمنان دين وطن رنج هاكشيده اند وبا نصرت خداوند پيروزي وسربلند ي نصيبشان گرديده است .
حالا هم آنانكه جهت منافع شخصي خود به وحدت ملي ودست آورد هاي جهاد ومقاومت ملت مسلمان ومجاهد وفدا كار ما ضربه بزند وعليه ملت توطيه كند جاي شك نيست خداوند بقدرت بيچون چراخود آنان رادردنيا وآخرت روي سيا ه وسر افگند ه وسرمشار مي گرداند .
ودشمنان افغانستان خوب بدانند كه ملت مجاهد ودولت جمهوري اسلامي افغانستان  به نصرت پروردگارتوانمندي آنرا دارند چون سيل خروشان ازراه بازسازي وآبادي دوباره وطن خويش بدور انداخته ودر مسير مقيم صلح ودر بستر شفاف تكامل پيشرفت وزنده گي مسالمت آميز حركت جريان نمائيد .
سنگبار جهان چه از غرب وچه ازشرق چه پاكستان ويا ايران هركسي ويا هر كشور ي كه باشد بخواهد ملت وكشور مارا دوباره به قهقر بكشاند خام فكر نموده وبيهوده قياس كرده است ودرخت وحدت ملي خودرا هميشه بخون آبياري نمود ه وهمانطور آبياري خواهند نمود ونمي گزارند تا بدست ايريمن خشك گردد .