آرشیف

2022-9-1

عثمان نجیب

 آقای ودان!

 از گرباچف چه نفعی به کشورِ ما رسیده بود که شما سوگ‌وارید و جلسه‌ی زومِ ماتم برگزار می‌کنید؟

 از گرباچف چه نفعی به کشورِ ما رسیده بود که شما سوگ‌وارید و جلسه‌ی زومِ ماتم برگزار می‌کنید؟

در موردِ استفاده جویی‌های دکتر نجیب چندجلسه‌ی زوم گرفتید؟

چندبار در جلساتِ زومِ تان از خانم فتانه دلیلِ برگشتاندنِ اجباری و اضطراری هواپیمای کابل دهلی و‌ محتوای ۸ بکسِ همراهِ او را پرسیدید؟ 

چند‌بار از عارفِ صخره پرسیدید که به کدام مناسبت نمک ناشناسی کرد و علیه ببرک کارمل امنیتِ کودتای حزبی را گرفت ؟

تا حال برای سو‌گواری قربانی های طالبانی در کشورِ تان چند جلسه‌ی زوم برگزار کردید؟

برای تقبیح جنایات و نسل‌کُشی طالبانی پشتونی ، خیبری، پشاوری و جنوبی که کابل، پروان ،  شمالی بزرگ، پنجشیرِ قهرمان، اندراب های دشمن شکن و تمام ـ افغانستان چند ابلاغیه داده اید و چند جلسه‌ی زوم داشته اید؟

تا حال از تجاوز های ناموسی بی‌ناموس های طالبانی چند بار صدای هم‌دردی باقربانیان و تقبیح جنایاتـ طالبانی صادر کرده اید؟  

تا حال به قربانیان زلزله نما ها در پکتیا چه کسی را مقصر شمرده اید؟

از زمانِ افشای رسوایی تجاوز و لواطت کاری های کادرِ رهبری تدریسی در مکاتبِ ذکورِ استانِ‌ لوگر که در زمانِ غنی خاین رخ داد تا حال با چند مرجعِ حقوقِ بشری جلساتِ زوم داشته اید؟   

معاونِ مجلسِ سنا درزمان غنی از استانـ لوگر بود و. همسر نکاح شده‌ی یک هم‌وطنت را فرار داد. چند درخواست دادخواهی یا حد اقل جلسه‌ی زومـ تقبیح برگزار کردید؟

آمریکایی ها به موافقه‌ی کرزی غنی جنرال رازقِ قهرمان و سلیم خان هم‌کارِ سابقه‌دار و نیک نامِ رادیوتلویزیون ملی را در روزِ روشن به رگبار بستند، چند جلسه‌ی زومِ تقبیح یا فاتحه برای شان گرفتید؟  

غنی به دستورِ باداران اش کشور را فروپاشاند، ملت را تباه و مردم را اسیرِ پاکستان ساخت. چند جلسه‌ی زوم در عدالت‌خواهی برای رسیده‌‌گی جنایاتِ او برگزار‌کردید.

کشور عملاً به دستِ پاکستان است، مقاومتِ ملی هم از منظرِ شرعی و هم از لحاظ اخلاقی فریضه و وجیبه است. چند جلسه‌ی زوم برای حمایت ِ حتا ساخته‌‌گی و عوام‌فریبی برگزار کرده اید؟

هم‌وطن اینان جوابی برای من و تو ندارند. اینان لمیده های عشرت‌سرا های اروپا اند.نه دیروز برای عامِ ملت تعهدی داشتند و نه امروز دارند. 

واکنشِ آقای ودان درست در زمانی است که جهان از تجاوز ـ خوستی بالای یک خواهرِ ما تکان خورد، اما این آقا و حزبش خمی به ابرو نیاوردند.

اینان حق دارند از گرباچفِ خاین و وطن‌فروشی بخوبی یاد کنند که شادروان دکتر نجیبِ پشتون سیاسی پرست را در خیانت به رهبرِ حزب کمک کرد و نتیجه‌ی آن اعدام مفتضحانه‌ی خودش و برادرش از سوی هم‌تبارانش و ویرانی وطن بود. کدام حزبِ وطن؟ مگر رهبران اصلی حزب کی ها بودند؟ مگر دکتر نجیب چه زمانی رهبرِ حزب بود؟ مگر مرحوم ببرک کارمل نگفتند که قربانی سیاست های اشتباهِِ‌ شوروی شدند؟ مگر نفرمودند که هر کسی را ببخشد نوراحمدِ‌نور و سلطان علی کشتمند را نمی‌بخشند؟ مگر پلنومِ ‌کودتایی مرگِ‌حزب را شما دایر نکردید؟ مکر خاین هایی دیگری از مکتب و تبارِ کارمل مثلِ عارفِ صخره امنیتِ کودتای تان را نگرفت؟ عارفی که به فرمانِ همان ببرک کارمل مقرر شده بود و اولین تبریکی دهنده و اطلاع دهنده‌ی مقرری اش من نویسنده‌ی این متن بودم که به مزار سفر داشتم. و اصطلاحِ توهینی صخره خان را به یاددارم که گفت صفوف بیکار ماند تعیینات می‌کند. اما هر دو در یک هواپیما به کابل برگشتیم و او به همان وظیفه‌یی رفت که منی از سپاهیان صفوف اپرا مقرر کرده بودم!!؟ مگر رهبر را از اریکه‌ی قدرت به زورِ گرباچف خاین دور نیانداختید؟ مگر خاینانِ جناح پرچم و پارسی گویانِ شرمنده‌ی امروز را که با شما هم‌ دست بودند پس از تقویتِ اقتدار کنار نزدید؟ مگر مصطفای قهرمان، دوستم، بابه جان قهرمان را از نزدیک شدن به دکتر نجیب باز نداشتید؟ مگر بیروی سیاسی موازی و‌ مخفی‌یی تحت رهبری سلیمان لایق، نچماڼوکۍ مڼگل، نوراحمدِ نور و به عضویتِ ده ها پشتونِ سیاسی حزبی تشکیل ندادید تا دکتر نجیب را به بیراهه ببرید؟ مکر شما درنده خو هایی نبودید که اهرم های قدرتِ دکتر نجیب بودید؟ مگر حکومت و دولتِ سایه تشکیل نداده بودید؟ مگر توخی فرعونِ گروهِ تان را رییس جمهورِ سایه نساخته بودید که چقدر هار بود و زنجیری؟ مگر رهبر را در کانتینر به مرگ نرسانیدید؟ مگر از دزدی دکتر نجیب پرده برداشتید که هوا پیمای در حالِ پرواز را از خلافِ قانون از مسیر پرواز برگشت داد و به گونه‌ی اضطراری فتانه را با ۸ بکس به قولِ مردم پایدان کشال در رهرو های هواپیما جابجا کرد و هواپیما با آن دلهره‌ های سرنشینان دوباره پرواز کرد؟ مگر از بانو‌ فتانه استفثار کردید که چرا به ماجرای هواپیما توضیحاتِ رد یا دلیلِ مقنع نداده است؟ مگر شما گاهی ببرک کارمل را رهبر مظلوم قرار داده شده خطاب کردید؟ مگر برای سوگ‌واری مرگ شان از ته‌یی دل کاری کردید؟ مگر بعدها که شادروان سلیمان لایق دکتر نحیب را به تیر های ملامت در دربارِ کرزی بست چیزی گفتید؟ شما از کدام حزبی سخن میگویید که تبارگرایی کرزی غنی را قبول کرد و بدون آن که اعمالِ آنان به اصولِ رفتاری حزب وطنِ شما برابر باشد و شما ها طرفداران شوروی کمونیستی سوسیالیستی بودید و آنان دست نشانده های غرب. چرا اقرار نمی‌کنید که برای شما مرام و ایدیالوژی تان همه پشتون است و پشتونِ تمامیت خواه و اقتدار‌گرا؟ چرا صریح و سریع اذعان نمی‌کنید که برای شما اقتدارِ پشتون مهم است. چه کرزی، چه غنی، چه نجیب، چه طالب، چه حقانی، چه پاکستانی، چه پشاوری و چه خیبری. مردانی هم نیستید که مردانه از زیرِ بوریا برخیزید و راهِ تان را که همان پشتونیزه سازی و اوغانیزه سازی اوغانستان است و حتا با فروختنِ آن به پاکستانی که رهبرِ تان را بدار آویخت آن را ادامه می‌دهید از دگران جدا کنید؟ به نا حق شعار های ملی را سر می‌دهید. شرم است به خدا شرم است آقای ودان.