آرشیف

2016-5-30

afrotan

آقای رئیس جمهور! به حکم کدامین دادگاه دستور داده بودید؟

حتی اگر همه مدافعان دموکراسی وعدالت اجتماعی و قضائی جهان  متحد شوند تا فرمان  رئیس جمهور اوباما را که برای انهدام ملا اختر منصور رهبر گروه تروریستی طالبان صادر نموده بود توجیه کنند نه میتوانند آنرا در راستای  دفاع از دموکراسی و عدالت توجیه کنند . این چگونه توجیه پذیراست که وقتی رئیس جمهور بزرگترین و تنها ابرقدرت نظامی واقتصادی جهان  بازیچه ء  چند جاسوس و مشاوران یونیورسال Universalحرفه ای و امنیتی  قصر سفید میگردد و بر آنچه که از یک رئیس جمهور کشوری  که تاریخ چند صد ساله دموکراسی و آزادی دارد با این ادبیات و کلیمات هرچند نرم اما خشونت زأ دستور صادرکند .
 

ادامه مطلب در اینجا