آرشیف

2014-11-21

دوکتور محمد عابد حیدری

آقای بیات نخواند
 
دلم زدست دو رنګی دوستان تنګ است
فدای همت دشمن شوم که یک رنګ است
 این ورق پاره ندای حق خواهانه جمیعت حدودآ هشتصد هزار نفری قوم وولایت است که صدها میلیون انسان سایر کشور های حهان به تاریخ وګذشته آن افتخار میکنند و با هر نوع پیوند به غور و غوریها می بالند۰ وسایل مدرن ارتباط همګانی مصدق این مدعای ماست۰ بلی هموطن عزیز،خواننده ګرانقدر!
در هزاره ایکه ما در آن زنده ګی میکنیم،دیګر جهان ما به یک دهکده تبدیل شده است۰شعاع نور بخش وسایل ارتباط همګانی(میدیا)که تبدیل کننده جهان مابه یک دهکده است وتا کران،کران این کره خاکی یکسان نور افشانی میکند،که هر کی در این دنیای پهناور در حد توان مالی- اقتصادی خود ازین  نعمت بزرګ بهره مند میشود۰افغاستان هم که خارج ازین دهکده قرار ندارد،تحت حمایت طیارات(بی۵۲)امریکایی،تانک وتوپ مدرن ومجهز بشتر از چهل کشور دنیا وبا حضور حدود هشتاد هزار عسکر مست و ملنګ شان،از نعمت موجودیت وسایل ارتباط همګانی مانند:رادیو،تلویزیون،روزنامه ـ جریده انواع مختلف تلیفونها،انترنت ۰۰۰وغیره،نه تنهامحروم نمانده، بلکه بر عکس اکثریت کشورهای جهان،درچاپ ونشر روز نامه ها،جراید،هفته نامه ها،ماه نامه ها،مجلات،فصلنامه ها وسالنامه ها،افراط غیر قابل قبول هم صورت ګرفته و میګیرد۰
همین اکنون حدود یکهزار نشریه چاپی،صدها پایګاه رادیویی وده هامرکز نشرات صوتی- تصویری(تلویزیون) در افغانستان کشوریکه بیشتر از شش میلیون باشنده ګان آن زیر خط فقر زنده ګی میکنند،کشوریکه بین ۶۰ تا۷۰ در صد اتباع آن از نعمت خواندن و نوشتن محروم اند،فعالیت دارند۰با آنکه اکثریت مطلق مالکین این دوکاکین صوتی- تصویری نه قصد روشنګری دارند و نه هم قطعآ به دموکراسی و آزادی بیان،باور ندارند،باز هم موجودیت شان ګامی به جلو بشمار میرود۰
تعدادی انګشت شماری از مالکین این مراکز نشراتی(ازجمله آریانا)که تاحدودی به آزادی بیان باور مند بوده واز ګسترش روشنګری هراس ندارند،نباید مجری سیاست نا پسند«یک بام و دو هوا» باشند۰
   اګر از جهان بزرګ و پهناور که از برکت میدیا به یک دهکده تبدیل شده،صرف نظر نموده،صرف به ششصدوپنجاه کیلو متر مربع آن که یک کشور (۹) حرفه است و در بین کشور های(چین،تاجکستان،ازبکستان،ترکمنستان،ایران وپاکستان) موقعیت دارد واز جمع این ۹ حرف«افغانستان» ساخته میشودوموضوع اصلی این نوشته را احتوا مکند،دقت نمایم این سرزمین(افغانستان) نام دارد و در نفسش به (۳۴)واحد کوچک که ولایت نامیده میشود،تقسیم ګردیده است۰هر کدام ازین واحد ها دارای افتخارات امروز و دیروز مخصوص و منحصر بخود بوده،همانطوریکه تاریخ وافتخارات تاریخی این واحد ها از هم تفاوت داشته،امروز شان ویا بهتر است که ګفته شود از امکانات اقتصادی،سیاسی،اداری،ساختمانی۰۰۰متفاوت بهره مند اند۰ اینکه چرا غور«ولایتی در قلب افغانستان» وباشنده ګان آن در مقایسه با سایرولایات و باشنده ګان این سرزمین تقریبآ از همه امکانات مادی و معنوی مربوط دولت مرکزی جبرآ و قهرآ محروم اند،دلیل خاص خود را دارد۰غور و باشنده ګان آن مورد غضب خواهر زاده ای خود«حامد جان کرزی»قرار ګرفته اند۰(آقای کرزی در اولین و یګانه سفرش بولایت غور با افتخار اعلان نموده بود که من خواهر زاده غوریها هستم، مادرم غوری بوده۰) او وعده های زیادی به به ماما خیلهایش داده بود۰اما در اولین انتخابات ریاست جمهوری مردم غور به آقای کرزی رای ندادند۰یا بعبارت دیګر، ماماها با شناخت کامل که از خواهر زاده خود داشتند اورا شایسته مقام ریاست جمهوری افغانستان ندانسته،به او رای ندادند که انصافآ کار بسیار عالی هم کردند۰ امروز با سر و ګردن بلند میتوانندادعا کنند که از این همه مصاېب مانند:رشوت،اختلاس،فقر،قاچاق،بمبارد مردمان ملکی۰۰۰ودهها مصیبت دیګر که در دوره ریاست جمهوری کرزی صاحب صورت ګرفته است،بری الذمه اند۰دلایل دیګری هم در عدم توحه دولت!!! آقای کرزی و یاران خارجی اش نسبت  به غور وجود دارد۰غوریهای فرهنګ کتاب ومکتب سوزی،عالم و روحانی کشی،پل وپلچک تخریب کردن،بروی دانش آموزان تیزاب پاشیدن،عمل انتحاری کردن۰۰۰ را هم ندارند تا تفنګداران خارجی حامی رژیم دموکراتیک !کرزی که در کشور اند،طوریکه به زادګاه مجریان اعمال فوق کمک میکنند،کمک کنند۰غور تاختم زمامداری کرزی از همه چیز همینطور محروم  خواهد ماند۰اما مدت مدیدی است که یک پرسش ذهنم را سخت مصروف خود ساخته و تا هنوز که هنوز است به آن پاسخ پیدا کرده نتوانسته ام۰پرسش مذکور اینست که  «چرا غور و باشنده ګان آن بر خلاف باشنده ګان سایر ولایات از چشم تیز بین آقای احسان الله بیات بدور مانده است؟؟»
خوب اګر قبول کنیم که ولایت غور سرک مناسب ندارد ورفتن بآن ولایت با داشتن راه های صعب العبور«که چنین هم نیست»  کار مشکل است و انتقال مواد امدادی کار دشوار است(که قطعآ چنان نیست) درین قسمت میخواهم به همه هموطنان بګویم که:غور یګانه ولایت در افغانستان است که تا تحریر این سطور  بصورت قطع کلاه های پیکدار زرد رنګ بنیاد بیات در آن توزیع نشده و یګانه نقطه افغانستان خواهد بود که باشنده ګان آن ،مرکز خیریه ای بنام«بنیاد بیات» را نمیشناسند۰
مردم غریب اما متین،قانع،متکی به نفس وباشهامت غور ازینکه بنیاد بیات به آنهاخیرات توزیع نکرده،اصلآ ناراحت نیستند۰اما اینکه ولایت غور را از نقشه زون نشراتی تلویزیون جهانی!! آریانا خارج ساخته،دیګر قطعآ قابل قبول نبوده،به او نخواهند  بخشید۰ مسوولین و دست اندر کاران تلویزیون آریانا در یکی از اعلانات اشتهاری(ریکلام) خود ادعا میکنند که ګویا آریانا یګانه رسانه سرتاسری در داخل کشور است۰وقتیکه بخاطر تایید این ادعای خویش نقشه افغانستان را در صفحه تلویزیون به نمایش میګذارند،حدود جغرافیای ولایت غور با (۳۳) ولایت دیګر«ازنګاه رنګ»تفاوت دارد۰که این دیګر کمتر ازیک لکه ۰۰۰ بر پیشانی دست اندر کاران شبکه رادیو تلویزیون آریانا نخواهد بود۰
   در اخیر باید نګاشت که:
 
   ۱-اګر آقای بیات متوجه این نقیصه ای بزرګ است؟باید واضح سازد که مشکل ایشان با غور و غوریها از چه قرار است؟
   ۲- هر ګاه از نقیصه ذکر شده که هویت افغانستان شمول بودن تلویزیون را زیر سوال میبرد مطلع نیست،با مطالعه این سطور به رفع این کمبود بزرګ اقدام عاجل نماید۰
  ۳- ویاهم از نشر ریکلام ذکر شده که معرف محرومیت غور و غوریها از ����شرات تلویزیون آریانا است،جدآخودداری نموده،از نمک پاشی بیشتر بر زخمهایمان خودداری کنند۰منتظر اقدام عاجل آقای بیات هستیم۰
 
 
  محمد عابد حیدری«غوری»۱۸جنوری۲۰۰۹م
 
۲۹جدی۱۳۸۷