آرشیف

2019-4-5

mazizi

آفت سیاسی بودن رسانه ها

نمـــاید خلق را گمراه بسی اخبار، بی بی سی 
حقیقت را نمی یابی تو از گفتــار بی بی سی

عجب نبود دروغ ازفاکس پر نیرنگ صهیونیزم
ولی حیران شدیم حالا ازین مـــکار بی بی سی

ز سی اِن اِن خطـــش معلوم که باشد همــرکاب ظلم
به سی بی اِس ندارد فرق چند،رفتار بی بی سی

اگر چه دم زآزادی زنند بــوغهـای استعمــار
ولی اندر دهان دارند همه ،افسار بی بی سی

چه گویم من ز اسکای نیوزو اِن بی سی و وی اُو اِِِ
به حق گفتن همه معلول چون بیمـــار بی بی سی

ز قتل مسلمین مصــــر وشام ویا فلسطینـــی 
نخواهد بر زبان آرد ازآن کشتار بی بی سی

نمی بینند جــوی خــون شـام ویا فلسطین را
همه کورند ومانع گشته ازدیدار بی بی سی

به ترکستان چین ، این بربریت را نمی دانند ؟
ویا با این جنایت ها شدند ، همکار بی بی سی

به برما زنده سوزانند ، طفل وپیر وبرنا را
بدامن دارد اکنون لکـه های عار بی بی سی

« عزیزی» خلق عالم را ازین خواب پریشانی
نمی خواهد کند هرگز، کنون،بیدار بی بی سی

پایان 
———————————
روز پنجشنبه : ساعت 10:40
م – ع- عزیزی
چهاردهم حمل 1398 هجری شمسی
برابر به : 2019-04-