آرشیف

2014-11-22

صالحه وهاب واصل

آفتاب

 

رفتـــــی و رفت شــــوکت انوار آفتاب
بی روئی تو چی تیره شــــد و تار آفتاب

از جلوۀ رخ تو چمن غرق عشرتـست
برگو مـــتاب ســـــوئی چمنزار آفتاب

از پرتو جمال تو گل مشــــــگفد به باغ
گلها نیند شـــــــــــایق دیدار آفــــــتاب

برآســـتان عشق برم سجدۀ نعیـــــــــم
کز بختِ رهنــمون شــــده ام یار آفتاب

«واهِب» دلش ز گرمی عـشـق توشعلۀ ور
چون جلوۀ رخ تــو کــــند کارآفـــتاب

30جنوری 2009