آرشیف

2021-1-28

گل رحمان فراز

آغاز ما، پایان خیلی هاست!
آغاز ما، پایان خیلی هاست!
من، در انتخابم هرگز اشتباه نکرده ام!
از عمر رفاقت ما حدوداً یک دهه می گذرد. در این دوران سراسر کوشیده ایم تا دوستان وفادار، رفیقان پاسدار، انسان های ارزشمند به رفاقت و در کل مردان احترام گذار به ارزش ها باشیم. سناتور محمد داوود غفاری حیثیت رهبر رهنما، برادر بزرگ، رفیق شفیق، مشاور ارشد، بزرگ دلسوز و بی ریا ترین دوست را در زندگی من داشته است. از بدو، ایجاد روابط دوستانه با جناب ایشان، کوشیدم شخصیت بی بدیل ایشان را الگوی زندگی خویش قرار دهم. در این میان تا هنوز هیچ گونه اختلاف نظر، مخالفت، افسردگی و شکر رنجی بین ما پیدا نشده است. ما با احترام به نظرات هم دیگر و ارزش نهادن به جایگاه دوستی مان تا حال پیش رفته ایم.
این مسیر تازه آغاز شده است و الی آينده طولانی ادامه خواهد داشت. مسیر که اساس اش را تعهد در رفاقت، وفاداری در ارزش ها، احترام به شخصیت ها و مشورت در مشکلات شکل دهد، گسسته نخواهد شد و جاویدانه خواهد شد. هرکس در زندگی اش حق دارد، مسیری را برای پیشبرد زندگی اش انتخاب کند. مسیر به طول و عرض اش می ارزد که توافق دوجانبه برای پاسداشت ارزش ها وجود داشته باشد.
از زمانیکه به زندگی انفرادی خویش بحیث شهروند مسئول پی برده ام، راه های که ادامه دادم و مسیر های را که پیموده ام، راضی ام. در این جریان، در انتخاب مسیر سیاسی ام با محترمین هریک سناتور محمد داوود غفاری و وکیل محمد ابراهیم ملکزاده آشنایی و افتخار رفاقت حاصل نموده ام. اساس این مسیر را تفاهم و تحمل تفاوت ها و کنار آمدن روی توافق ها بود. در این میان، هیچگاه مسائل سمت و حزب برای مان اهمیت نداشت. مشترکات نقاط وصل افکار و فعالیت مان بود.

در این مسیر ما را با برچسپ ها و دشنام های بی شمار بدرقه نمودند. ولی عزم راسخ ما قابل شکست نبود، نیست و نخواهد بود. اگر داشتن مسیر مشخص عیب باشد، من به این عیب می نازم! من زاده شده ام تا با دوستانم خیانت نکنم و همیشه با ایشان وفادار بمانم. نصیحت پدر عزیزم حفظ ارزش های نهاده شده است و این را پاس خواهم داشت.
اینکه جمعی کثیری به اصطلاح سیاسیون آستین برای نابودی ما بر زده اند، ریشه شان به تبر دست داشته خویش خشک خواهد شد و آنچه به ما باقی می ماند همانا تعهد در اجرای مسئولیت دوستی مان خواهد بود. این متن مصداق بر دخالت های بعضی ها برای جدایی روابط دوستانه ما است. خاطر نشان می سازم اینکه دشمنان باید بدانند که ارزش این رفاقت ها را به همه دار و ندار شان برابر نمی کنم. ایشان ارزش پیمایش دو قدم راه رفاقت را ندارند، چه رسد که به ایشان اعتماد کرد و طرح نو با ایشان ریخت!
با مهر
گل رحمان فراز