آرشیف

2014-12-22

عید محمد عزیزپور

آغاز به کار تارنمای فیروزکوه www.firouzkoh.com

تارنمای فیروزکوه به تاریخ ٢١ ماه می ٢٠١١ برابر با روز شنبه ٣١ ماه ثور به نشر مطالب در شبکۀ میانتار (انترنت) آغاز کرده است.  
فیروزکوه یک رسانۀ میانتاری و مستقل است که در زمینه های فرهنگی، ادبی، علمی و حقوقی تلاش میورزد، و بر شالودۀ آزادی بيان، قلم و انديشه استوار بوده و از آن پشتيبانی مي کند. تارنما فیروزکوه به هيچ جریان سياسی و ناسیاسی وابسته نیست؛ برای آزادی بیان و اندیشۀ پیشروانه نسل برنا و بالنده، تلاش میورزد، به سوی مردمسالاری، حقوق بشر، آزاد اندیشی و بهسازی جامعه می کوشد و همزمان با آن در برابر هرگونه ستمسالاری، بیدادی و خشک اندیشی می ستیهد.
تارنما فیروزکوه به فرهنگ والای ارزشدهی به انسان، حقوق انسان و همزیستی آشتیجویانه ارج میگذارد و هرگونه تنگ نگری و برتریجوی تباری، زبانی، گروهی، مذهبی، سیاسی وعقيدتی را رد می کند. مهمترین مرام تارنما فیروزکوه روشنی افگنی به اذهان کاربران و آگاهی رسانی به مخاطبان خویش دربارۀ پرسمانهای فرهنگی، ادبی، علمی و حقوقی است. نویسندگان و همکاران قلمی فیروزکوه درینباره سهم والا و ارزنده دارند و همچنان مسؤلیت درستی و یا نادرستی درونمایۀ نبشته های نشر یافته در تارنما فیروزکوه بدوش خود نویسندگان آن است.
تارنما فیروزکوه همچنان، به اندازۀ توان، خواهد کوشید تازه ترین گفته ها، اندیشیده ها و پژوهشها را پیرامون تاریخ پیدایش، رویش و گسترش زبان فارسی که به باور ما یکی از سرمایه های معنوی بی همتای کشوری و فراکشوری ماست، به دسترس دوستداران آن بگذارد.
تارنما فیروزکوه در این راستا به همکاری همه دانشوران، دانشپژوهان، ادیبان، کارشناسان دلسوز کشور و فراتر از آن نیازمند است.
نشانی تارنما:
http://www.firouzkoh.com/
 
با مهر و احترام دوستانه
سردبیر تارنمای فیروزکوه
عید محمد عزیزپور