آرشیف

2015-3-4

محمد سرور انوری غوری

آشـتــی مــلــــی :

در طول سالهای متمادی به اثبات رسید که یک قوم ، یک تنظیم ویا یک گروه به تنهایی نمی تواند که دراین سرزمین امنیت ، ثبات وخوشبختی را مستقر سازد، برای ايجاد چنين وضعيتی اقتضا می کند که باداشتن پالیسی شفاف وعمل صادقانه دولت وجامعه بین المللی، تمام تنظیمها، گروه ها ، اقوام واقشار جامعه افغانی با قربانی منفعت شخصی واحترام به منافع ملی کشور منحیث افغانان باشهامت ،صلح دوست ، وطندوست ومتعهد به آرزشهای اسلامی بدون تعصب وتبعیض دریک اجماع ملی سرنوشت ملت مظلوم خویش راتعین نمایند ، در این زمینه  کوشش های مشترک افغانستان و جامعه بين المللی با پاکستان واجب و ضروری است تا به اين هدف نايل آیم. دراخیر باید متذکر شد که اگر افغانها خودی شان تصمیم قاطع را بخاطرایجاد آشتی ملی ، نجات ملت وکشور شان نگیرند، آوردن صلح ،ثبات وآشتی ملی در کشور پر چالش خواهد گردید.