آرشیف

2022-2-9

رفعت حسینی

آسودگی  

 

یک

تنهایی

و خیل تنهایی

و تکامل تنهایی

و تحمل تنهایی ها.

دو

می خواستم

آسوده باخیال راحت بنیشنم

آسوده با گیلاسی شراب

آرام آرام

        گرم شوم

آسوده بموسیقی گوش دهم

آسوده

     زنبق های آبی و زرد

                     و قوی سیاه را ببینم

آسوده

      از صدای باران

                       کیف کنم

و آسوده ، اندکی ، مست شوم

آسوده در سکوت با خود سخن گویم

و آسوده

         از کلکین

               پاغنده های برف را بنگرم

واسوده در آب یک چشمه

چهرهء خود را نگاه کرده ازان بنوشم

و آسوده

       اندام لچ ترا

               ذره ذره بدقت

                              بنگرم

و آسوده

           ترا ببویم

و آسوده

           نام ترا زمزمه کنم

و آسوده

            بگل های پیرهنت

                               دیده بدوزم.

سه

تنهایی

و خیل تنهایی

و تکامل تنهایی ها

و تحمل تنهایی ها.

.

۲۰۲۲ عیسایی

جرمنی

…….

..