آرشیف

2021-2-5

آی سان مرامی

آسمان من سفید است

گویند در آن بالا،
سقف آبی و خورشید پیداست در روز
یک ماه است میان ظلمت و
چندین ستاره در شب اش با اوست
سقفی ست سفید اما مرا
با یک چراغ در مرکز اش
در وقت سحر تا عصر خاموش و
شب است روشن به شرط برق!

 

آسمان من سفید است