آرشیف

2015-1-16

محمد حسن حکیمی

آسمان را دوسـت دارم

آسمان  را دوست دارم: محمد حسن حکیمیآسمان  را دوست دارم: محمد حسن حکیمی
 

آسمان را دوست دارم به خاطرکه شب ستارگان را باخود دارد. ستارگانی که درتمام شب های تنهایی مرا همراهی می کنند و می درخشند تا مرا و تو را  ودیگران را  خوش نگاه دارند. آسمان  را دوست دارم ؛ زیرا  آفتاب از کناره های آن برمی خیزد، آفتابی که جهان را روشن می کند وبرای تمام دنیا نور و انرژی می بخشد تا زنده بمانند و کار نمایند.  آسمان را دوست دارم که مهتاب از دامن آن بلند می شود و شبهای سیاه را را روشن وزیبا می سازد. آسمان را دوست دارم  برای اینکه ابرها را در دل خود جای  می دهد که  باران ببارد.  بارانی که به وجود آورنده  آب است.  آبی که زند گی و حیات است و توسط آن  تمام موجودات طبیعت زنده می مانند  وطبیعت  سبز ودلنشین می شود وبرای ما اکسجن می دهد  تانفس بکشیم و زندگی نماییم. آسمان را دوست دارم. آسمانی که  رنگش آبی است. آبی  رنگ آسمان،‌ رنگ دریا، رنگ هریرود. رنگی که تو دوستش داری ومن دوستش دارم  وبسیار کسان دیگر. رنگ آبی که پیام صلح را به همراه  دارد.  صلحی که برای من بسیار زیبا وبا ارزش است.  صلحی که طنین اش  دل آنگیز است و من هرنفس در انتظارش لحظه شماری دارم.