آرشیف

2021-2-5

آی سان مرامی

آسمان باران می شود

باران امشب را می بینی

چه هول کرده خودش را برساند به زمین؟

دل از ابر کنده

بیاید وصل کند دستانمان را به هم

نه به چتر و نه به جیب پالتو

دور که می شوی از من

آسمان به جایم بغض می کند

می خواهد ذره ذره اش را بردارد،

یکجا بیاید به زمین

برسد به من

بچکد به تو

که بدانی باران اشک ابر نیست

و هست عرق شرم سپهر

می چکد بر تنت

دور که می شوی از من

خزان می رسد

آسمان باران می شود

به زمین می آید

برساند ات به من

برساند ام به تو
——————————

 

آسمان باران می شود