آرشیف

2014-12-11

حسام الدین سعیدی

آزمونگاه جهان

الاای شهرنیک خاطـــــــــــــــــر
من وتوجمله یاران مســــــــافر

چومیبینی جهان است آزمــون گاه
بیادرامتحان باشیم حاضــــــــــر

تراعمر وجـــــــوانی آزمون است
که پیری پیش روداریم آخـــــر

جمال وآبروی وعزوتمکـــــــــــین
برای چیست ای پوشـــیده فاخر

یکی داردتوان وقدروشـــــــــوکت
یکی درناتوانی شد محاصـــــر

یکی راثروت بســــــــــــیاروبیحد
یکی دربند یک نان مســــــــافر

چه میـگوئی که ازاین وآن چیست
ازین دوران چه نقش آید بخاطر

هزاران زیربارفقـــــــــــــــروذلت
تومردی نامدارونیـــــــک وتاجر

ازین ثروت که داری چیست لازم
چه باید کرد بهرروزآخــــــــــــر

مبادادربـــــــــــــلای حرص مانی
که دریوم الحساب آید قاصــــــــر

برای اینکه چشــــــــم دل کنی باز
بحال زیردستان باش ناظــــــــــر

چوبربندی ازین هنگــــــامه محمل
قضاوت میکند تاریخ آخــــــــــــر

نماندتاابد ظلم وســــــــــــــــــتم گر
نه دست کوته مظلوم قاصــــــــر

نه عجزبیوهءماتم کشــــــــــــــــیده
نه آن اشک یتیم خسته ظـــــــاهر

نماند قصروایوان فلـــــــــــــــــــک
نه خاکسترنشین گشته خاســــــــر

نه این مستی زجام خــــــون مردم
نه این پستی تامطلوب حاضــــــر

الاای منعم اندرناز ونعمــــــــــــت
ببین حال فقیران مجــــــــــــــــاور

چوبنشیند ای غبارظلم ومـــــــستی
حقیقت میشود بی پرده ظاهــــــــر

ببندنام وننــــــــــــگ زور وثروت
بسی درزیرپرده گشته کافـــــــــتر

مصیبت نامه مظلومیـــــــــــــت را
کسی یکروزخواهدخواندآخــــــــر

سعیدی درعمل باید کوشـــــــــــید
چه سودازنقش اوراق دفاتـــــــــر

حسام الدین سعیدی
چیغچران