آرشیف

2014-11-17

مولانا کبیر فرخاری

آزادی

 
 
انجنیر صاحب  عثمانی ،محترم مولانا صاحب  فرخاری  و جناب  محترم   ثنا  صاحب


 

آزادی

عزیز فاریابی
عزیز فاریابی 
 

بشنو   از    من     نوای  آزادی 

خوش طنین  است درای  آزادی .

می  بده   ساقی    دلاور  من 

مطرب  ار  زد  نوای آزادی . 

شمع روشن بزم  همنظرا ن 

روح پرور  نوای  آزادی .

 


محمد یو نس  عثمانی 
محمد یو نس  عثمانی 

خمار دو صد جام  می دهد 

جرعه ای   ز مینای  آزادی .

یک باغ گل شگفتد در بوبستان دل 

دمی  گر    دمد  آوای   آزادی .

زبام   پامیر  هم   بلند تر  است 

سر شکسته در سودای  آزادی .

 


 مولانا عبدالکبیر  فرخاری
مولانا عبدالکبیر  فرخاری
 
 
بزبان خود  شنو    سخنم 

سر  نهم  پیش  پای آزادی 

 

کاخ را روشنی  دهد به هنر 

جلوه ی  هر لوای  آزادی .

میرسد  آشنا به ساحل ناز 

زورقم  با شنای  آزادی .

 

 


محمد اسحق  ثنا 
محمد اسحق  ثنا 
 

باد   دایم     نوای   آزادی 

جان نوازد  صدای آزادی .

می پرد  مرغ دل به ذوق تمام 

دم  به  دم  در هوای  آزادی .

مرگ باشد بزیر بیرق غیر 

زیستن  ما سوای  آزادی . 

می سزد روز شب بصدق تمام 

تا   بگویم    ثنای     آزادی . 

 

24 اکتوبر  2011 

شهر وانکوور 

کانادا

 


 

 

آزادی

 

بشنو   از    من     نوای    آزادی 

خوش طنین  است درای  آزادی .

می  بده  ساقی    دلاور  من 

مطرب  ار  زد  نوای آزادی . 

شمع روشن بزم  همنظرا ن 

روح پرور  نوای  آزادی .

 

خمار دو صد جام  می دهد 

جرعه ای   ز مینای  آزادی .

 

یک باغ گل شگفتد در بوبستان دل 

دمی  گر    دمد  آوای   آزادی .

 

زبام   پامیر  هم   بلند تر  است 

سر شکسته در سودای  آزادی .

بزبان خود  شنو   سخنم 

سر  نهم  پیش  پای آزادی 

 

کاخ را روشنی  دهد به هنر 

جلوه ی  هر لوای  آزادی .

میرسد  آشنا به ساحل ناز 

زورقم  با شنای  آزادی .

باد   دایم     نوای   آزادی 

جان نوازد  صدای آزادی .

می پرد  مرغ دل به ذوق تمام 

دم  به  دم  در هوای  آزادی .

 

مرگ باشد بزیر بیرق غیر 

زیستن  ما سوای  آزادی . 

 

می سزد روز شب بصدق تمام 

تا   بگویم  ثنای آزادی . 

 

24 اکتوبر  2011 

شهر وانکوور 

کانادا