آرشیف

2014-11-22

صالحه وهاب واصل

آزادی

 

کــو آن دلـی که نـــلـــرزد بـــرایـی آزادی
کــو آن سری کـــه نــدارد هـــوایی آزادی

هزار شوکت و شأن و مقام و دولت و جاه
نمی رسد بـــه کف و خاک پـــایـــی آزادی

نمی جهـــد دگــر آن قلـب مستبد بــــه تپش
دمی کــه سـر کشـد این دل نــوایـــی آزادی

ز آســمـان اســـارت اگـر دمـــد خورشیــــد
نمی رسـد بــه شب ســرمــــه ســـایی آزادی

نمیشــــــود ملـت آزاد از اســــــــارت غیــر
که تــــا رود نـــه بــه سـر، از قفــای آزادی

قفس اگر چـــه بـــود از زر و نگیـن و گهـر
بـــرای طــوطـــی بـــود بــهِ، فنــایی آزادی

کجــا ز بنـــدگــی آزاد می شـــود «واهِب»
کـــه بنـــد بنـــدگـــی گردیـــده پــای آزادی

 

20-08-2014
صالحه واهب واصل
هالند