آرشیف

2018-12-24

گل رحمان فراز

آزادی برای دختر همسایه!

آزادی برای دختر همسایه!

جوانان کتاب خوان/تحصیل کرده و دموکرات حال برخلاف نظریه/ایده نیچه (خلقت زن، اشتباه دومی خداوند) با دید فمنیستی برای زنان ارزش و اهمیت والای قائل اند.
این ارزش بر می گردد به برازنده سازی/پیدایش عوامل خشونت علیه زنان، تساوی حقوق زن و مرد، روش های محو/منع و رفع خشونت علیه زن، روشن سازی توانایی و بروز ویژگی های بارز زنان…!
ایشان در لایه نظر نسبتا مسئولانه طرفدار آزادی پوشش لباس، کار در چوگان ادارات، حق انتخاب در ازدواج، حق بیان حق، حق سفر و سیاحت، حق تقاضای حقوق یکسان با مردان را برای خانم ها شرط می پندارند.
ولی اکثریت در لایه عمل ها، خود را دگرگون از آنچه نشان می دهند که در تئوری شان می بینیم. به عنوان مثال؛ همگان آزادی ظهور زنان را با اندیشه باز، لباس پیش رفته (تقریبا برهنه) و برابری حقوق زندگی می دانند ولی در نگاه زندگی محور مان در میابیم که خانواده و نزدیکان همان افراد بیشتر از همه درگیر بند و بسط های عنعنوی و عرف های ناپسند اند.
آنهایکه نتوانستند تغییر را از خود آغاز کنند، چگونه انتظار می رود که برای دیگران تغییر ایجاد نمایند.
پس، می توان گفت که ایشان آزادی را برای دختر همسایه می خواهند. امریست برای فریب مردم برای منفور شدن از شعار آزادی، عدالت و دموکراسی واقعی!
همین است که چیزی را بخود نمی پسندیم به دیگران هم روادار نباشیم و بر عکس آن!

با مهر 
گل رحمان فراز