آرشیف

2014-12-25

سید محمد نبی عندلیب علوی

آرزو !

از درگه طبیب که در مانم آرزوست
یک لحظه دیدن لب خندانم آرزوست
 
جانافســرده است، وجودحـــزین من
درمان درد وفطرت انسانم آرزوست
 
بال وپرم شکست درین گوشــهِ قـفس
حال پریـــدن و پرِ ، پـرانم آرزوست
 
خون میچکدزدل ، بیـاد وطن هنـــوز
صلح وصفـای کشور افغانم آرزوست
 
هان بی خبـــرمباش ز ارباب تفـــرقه
انـدیشـــهِ سـترگ جــوانـام آ رزوست
 
میهن ببادمیرود و مـا نشــستــه ایــــم
طوفان حزم وغیرت یارانم آرزوست
 
غیرت نه آن تعصب وجنگ وجدالهـا
صلح وصفاو،وحـدت مردانم آرزوست
 
بنشـان نهال دانش وبرکن درخت ظلم
آزاده  شـو  که زینت ایمانم آرزوست
 
  تفسیرحرف دل به زبانـست عندلیب
شرح سخن به مرد سخندانم آرزوست
 
 
سید محمد نبی عندلیب علی مقیم ایران
14/10/1390