آرشیف

2014-12-15

دوكتور محمد نعیم دولتي

آرزو

پــاره ای سـبـز خـــراسان "بـوي جـو" ام، آرزواست
صـحـبــت یــــاران خــوب و نـيــك خـــو ام، آرزواســت

فـیـــض ديــــدار " قنـــــاعـــت" از کـــــلام نــغـــــز او
خـــاطــرات مــرد راز و رزمـجـو ام (1)، آرزواســــت
"دولـتــــي" هـــا را بـه بـزم "آرزو" ام، آرزواســت

******

 

صـحـبــت و بـــزم "قـنــاعــت" شـور دل دارد بــه پـی
اشـتــیــاق نــالــه و صـــدهــا حـــكـايـــــت راز "نــی"
سـیـنــــه ای صـاحـبـــدلان پـر نــور مـیــگـــردد ز وي
مـيـكـنــــد لـبـریــــز صـــد دل از مـحـبـــت، پــر ز مــي

******

 

آن حـــلاوت هـــاي راز و گـفـتــگــو ام، آ رزواســـت
وصـل يــــاران عـــزيــــز و مـهـــربـــانـــم آرزواسـت
" آرزو" اسـتــاد فــرهـنـگ و زبــانـــم، آرزواســـت
خــانـقــــاه صـيــقـــل روح و روانــــــــم، آ رزواســت
گـــوش دل در حـلـقـــه اي نـطـق و بـيـانـم، آرزواست
خـلـوت هــم خـلـوتـــان طـــبــع و خــــوام، آرزواست

******

 

یــــــاد يـــــاران جـــــدا و دور، ز جـــــور روز گـــــار
يــاد "ورزاب" و "خجند" وقـامـت " قلــعه حصار"
يـاد "كـولاب"، "بـوي جـوي مـولـيـان" چـون بهــار
يــــاد هــم آئـيـن و فــرهـنـگ، مـــــردم آريـــا تـبــــار

******

 

چـــاره كـــرد نـــاچـار، تـمـيـز رنگ وبوام آرزواسـت
تـشـنـــه اي راز و نـيـــازم بــا" قـنـاعـت"، يـك شبی
هــم خـمــار بـــاده ای از جـــام وحـــدت، يـــك شـبـی
دور از بـیـگـانـگــان بـــا اهـــل خـلـوت، يـــك شـبــی
بــا کـــلام " آرزو" در زیـــب و زیـنــت، يــك شـبـی
"دولـتـــي" هـــارا بــه بـــزم "آرزو" ام آرزواسـت

داكتر دولتي -اول عقرب 1391خورشيدي هرات باستان

(1) مرادازرستمي دلاور وداد خواه عصرما است. كه توسط شغاد بدنام تاريخ به شهادت رسيد.