آرشیف

2014-12-31

نظیر ظفر

آرزوی عید و عیدی بدوستان

آرزوی عید (طنز) و عیدی بدوستان

 

عید است و نقل و کلچه و سیمیانم آرزوست
یک چـــــای داغ با دو سه مهمانم آرزوست

شوربای تند و تــیز بخواهم به وقت چا شت
نان ی تنوری قــورمه ی بادنجانم آرزوست

قر بانی گر کنــــــــــــــم بروم جــا نب نخاس
گو سفند چــــــاق و دنبه ی لر زانم آرزوست

از بهر طفـــلی کوچـــک و معصوم این وطن
بوت و جــراب و پـــیرهن و تنبانم آرزوست

اعیاد تا شود همــــه بی جنگ و قتل و خون
محوی وجــود ی طــالب ی نا دانم آرزوست

در فـــــــــــکر باده نوشــــی و پیمانه نیستم
تنبا کو و چـــــــــــــلم ز شبر غانم آرزوست

یار ی نظـــــــــیف و موی سیاه و حنا بکف
قدی بـــــــلند و سر مه به چشمانم آرزوست

عیـــــــــــدت مبارک ای بتی زیبای خوشنما
یک بوســــه ی ز روی تو بستانم آرزوست

شعرم به ذوق پیر کهـــــنسال و شیخ نیست
تــــــــــقدیری از زبان ی جوانانم آرزوست

نوشته نذیر ظفر
 13/15/10