آرشیف

2014-12-30

جان محمد اسیری

آرزوی بـا عـزیز جــــان

چشـــمانی آبی پــــــــیراهن گــــلابی مــــــوی شـــــرابی
دامــــــن کـــــــشال ابـــــــروکمـــان از من چــــه دیــــدی
 
 چــــــپلی پنــــجابی چــــــــــادر کابلی لبـــــــــــان نـقـرابی
 نفـــــــس نفــــــــس جــــــــــانم فـــــــدا کــــــــــجا روانـی
 
  خــــنــــدان خــــنـــدان حـــیران حـــیـــران  روح و روان
   صبر صبر مــــــــــــــــــــاه تابان دخـــــــــــــــتی کـــجای
 

شـــــــب تاریــــک

 قـــدت بــــــخـش دوچــــشمانـــــــت کـــــــلان اســـــت
لـــبانـــــــــت غـــنچه تـــرمــــــثـــــل نــاب اســــــــــت
 
 چـــــه شــیریـــــــــن خـــــــــنده ها داری دل انــــــــگیز
چـــــــه خـــــوش طـــعم گوارا اســـــــت آن لـــــبانـــــت
 
 

ســـــوز عشق

تــــوبـــــــودی دیـــــــــن دنیـــــــایم تــــــوبـــــــودی
مونــــــــــــــــس غـــــــم فــــــردایــــم تـــــوبـــــودی
 
امـــــــــــید داشــــــــتم رســـــــم درعــــشــــق پاکــــت
فـــــلک نــــــخواســت که درتــــــخت سلطانت نشینیم.
 
 

جــــــدا ازمونسی  جان

جـــدا زبــــرم دوری ای مـــــرحم زخـــــــــــمی ناسور
مــــــن کـــه در خیال رویایت غرق شدم درآسمانی آبی
 
زمین ســـــــــــــخت اســـــت مـــراجای دیـــــگرنیـــست
زبـــاران بـــــــــــــــــــهارت مرا ســـــــود نـــــــــیایـــــد
 
 مــــرحــــم گــــزار درایــــن دنــــــــیا زیــــــاد اســـــــت
 مـــگرمــــرحـم حضـــوری تــــو مـــرا درکــــاراســــــت
 
 

دیار غربت

 
چـــو دل ربا  لبــــخند می زنی ای مـــونس جــــانــــم
چــــه پیـــــوند داری با من غم زده ای جــان جــا نا نم
 
 لبــــخندت مرا غـــــرق میکند ای عــــشق دیـــرنه ام
روان بـــــسوی شــــرق میـــــکند ای مشعل تابـــانـــم
 
 
جان محمد اسیری
4 دلو 1390 غور
Email: asiri.janmohammad729@gmail.com
Phone: 0797 06 86 93