آرشیف

2014-12-26

جنرال عبدالظاهر ظهوری

آرایش جدید اوضاع نظامی ا مریکا و استراتیژی سیاسی،نظامی آن در جهان

جای شک نیست که ایالات متحده آمریکاتا اکنون بحیث ابر قدرت نیرومند نسبت به تمام کشورهای دنیا در امر شکل دهی نظم نوین جهانی نقش اساسی را ایفانموده ودارای اقتصاد نیرومند توسعه یافته توام با تکنا لو ژی پیشرفته جهانی و با داشتن بیش از1.4 ملیو ن پرسونل فعال نظامی که در واقعیت مجهز ترین، پر مصرف ترین، سریع العملترین نیروی نظامی با قابلیت عالی تخنیکی درجهان بشما ر میرو د.
ایالات متحده در بیش از 150 کشور جهان اضافه از196248 نفر بشمول افغانستان، نیروی نظامی دارد. بودجه نظامی ا مریکا در سال2011 به 711 ملیارددالر میرسید، درحالیکه بودجه نظامی پنج کشور قدرتمند دنیا یعنی چین، روسیه، انگلستان وفرانسه طی همین سال 2011 جمعا به340.1 ملیارد دالر بالغ میگردید. امریکا بعد از جنگ سرد تا حال درمورد شکل دهی جدید سیاسی، نظامی  واقتصاد ی دنیا بخاطر منا فع سیاسی وملی خود ومتحدینش وجهانی ساختن نورم هاوارزش های سیا سی وفرهنگی آمریکا تلاشها ی مزید نموده ومی نماید.

دربخش نظامی:
با توسعه نا تو، مداخله سیاسی و نظامی درپانامه، هایتی، بوسنیاوکو سوو حمله به عراق وافغانستان، دفاع آشکار وپنهان از انقلاب‌های بنام انقلاب رنگین درگرجستان اکراین وقرغزستان، نقش کلیدی را بازی نموده ومینماید.

درسا حه اقتصا دی:
امریکا تا ا کنو ن تلا ش نمو ده است تا تجارت آزاد را در سطح جهانی توسعه داده وارزش وثبات نسبی دالر را بحیث پول اسعاری ریزرف ودر سطح جهانی تأمین نماید.

کنترول سیاسی، نظا می:
کنترول سیاسی، نظامی خویش رابر ساحات ستراتیژیک، منابع زیر زمینی تولیدی ونفت خیز جهان عمدتا کشورهای شرق میانه وکشور های آ سیایی توسعه وتحکیم بخشیده ومی بخشد. دریک دهه گذشته ستراتیژی نظامی وامنیتی ایالات متحده عمدتا روی اجرای عملیات های سریع کو ما ندویی، عملیات های هوایی شبانه وحملات هواپیماهای بدون سر نشین بر اهداف تثبیت شده بالای مراکز تجمع شورشیان گروپ های القاعده وسایر محلات تجمع ترورستی بوده است که بمنظور اجرای چنین عملیات ها چندین مراکز رهبری عملیات های ویژه ایجاد گردیده است که بودجه چنین عملیات ها از سال 2001، 2.3 ملیارد دالر و درسال2012 به10.5 ملیارد دالررسییده است. 
بطورمثال میتوان از عملیات های کوردینه شده در جنگ‌های عراق وافغانستان که برخی اوقات تعداد این حملات هوایی شبانه حد اقل به 14 شب میرسید، اجرای عملیا ت سریع وپلان شده بر علیه بن لادن ودو عملیات موفق آمیز ا مریکا در کولمبیا، بر علیه گوریلاها ی کولمبیایی در 1998 وعملیات سریع کوماندویی بخاطر نجات گروگان ها در فیلیپین که توسط جهادیست های وابسته به القاعده به گروگان گرفته شده بودند میتوان نام برد. با ظهور قدرت‌های نیرومند اقتصاد ی مانند چین، هند برازیل وتاثیر پذیری روز افزون آنهادرمسایل جهانی بحران روز افزون اقتصادی تحدید تروریزم وموجودیت سلاح های کشتار جمعی دستگاه امنیت ملی آمریکا بر یک باز نگری عمیق ستراتیزیک سیاسی، نظامی واقتصادی در سطح جهانی از جمله وضعیت سوق الجیشی، نحوه عمل‌کرد و جابجایی قوت های نظامی خویش دست زده اند.

آسیا:
مر کز نیروی اقتصادی جهانی طی ده سال آینده بجانب آسیا در لغزش است زیرا سه کشور عمده ونیرومند اقتصادی جهان، چین، هند وجاپان در آسیا قرار دارند . این کشور ها علاوه بر نیروی اقتصادی دارا ی نیروی عظیم نظامی وفرهنگی نیز میبا شند . همچنان کشور های چون ترکیه، مکسیکو، اندو نیزی، افریقای جنوبی وروسیه نیز امروز در سطح جهانی با تأثیر‌پذیری بیشتری عمل مینمایند. دربر نامه ستراتیژی نظامی ایالات متحده که در جنوری سال 2012 از جانب دیپارتمنت دفاعی ایالات متحده به نشر رسید، آمده است:

منافع اقتصادی وامنیتی ایالات متحده بطور جدایی نا پذیر وابسته به انکشافات در منطقه وسیع آسیا بوده که شامل منطقه آسیا غربی، اسیای شرقی با بحر هند واسیا جنوبی است.
نا گفته نبا ید گذاشت که رشد روز افزون قدرت اقتصادی چین وتوسعه صدور اموال چینی، عقد قراد داد های تجارتی، نظامی واقتصادی چین با تعدادی زیادی از کشورهای عربی، افریقایی و امریکای جنوبی برای امر یکا ومتحدینش تشویش ا و ر است.
روی همین ملحوظ است که آمریکا به باز نگری جدی در جهت نیرومندی بیشتر نظامی در ساحه آبهای چین وسواحل جا پان، کوریا جنوبی وسایر کشور های آسیا پسیفیک دست زده است.
مرکز قومانده ایالات متحده آمریکا بنام Pacific Command مرکز قومانده اقیا نوس آرام، از بزرگترین مرکز قومانده نظامی منطقوی آمریکا در حوزه جیوگرافیکی سواحل چین وجاپان محسوب میگردد.
این مرکز قومانده نظامی که سواحل چین، جا پان، کوریا، فلیپین، تا بحر هند را در بر میگیرد، دارای 180 کشتی جنگی و1900 هواپیمای نظامی است.افشای بیزها وقرارداد های جدید نظامی آمریکا با آسترالیا، اندونیزی، فیلیپین، تایلند، سنگا پور، کوریای جنوبی وجاپان بیا نگر تقویه روز افز و ن نظامی وسیاسی آمریکا در اطرا ف ابها ی چین محسوب میشود. این آرایش روز افزون قوتها در این ساحه آسیا واجرای دوامدار تمرینات نظامی مشتر ک امریکا با کشور های متذکره فوق بیانگر دو اصل در این منطقه است: 

حضور نیرومند نظامی بصورت کل در این منطقه تکمیل محاصره حلقوی چین بصورت خاص.
ازجمله حضور نظامی ایالا ت متحده در جاپان وکوریای جنوبی بحیث هدف استرا تیژ یک باقی خواهد ماند.

مطابق احصاءیه2011 همین اکنون ایالات متحده بتعداد 28500 نفر نیروی نظامی، بشمول 8815 نفر پر سو نل هوایی، در کوریای جنوبی دارد که این بیز نظا می بعد از ختم جنگ کوریا، در 1954، به این کشور ایجاد گردید ه است. همچنان فعلاً کوریای جنوبی بکمک ایالات متحده مزأیل های بالیستیکی دور برد خویش را تقویه نموده که میتوان تا فاصله 800 کیلومتر را تحت کنترول قراردهد. کوریای جنو بی بکمک آمریکا تاسال 2017 پرو گرام ها ی مزاییل های بالیستیکی خو درا توسعه و انکشاف میدهد. درحدود 35688 نفر از نظامیان آمریکایی با 5500 نفر از افراد مسلکی وخدماتی آمریکا در یو گوساما واوکیناوای جاپان مستقراند وبه تعداد 130بال هوا پیماهای آمریکا درمیدان های هوایی میساوا و کادینا آماده عملیات های نظامی در منطقه اند. هکذا دررابطه با همین تغیرات سترا تیژیک اوباما وصدر اعظم استرالیا، جولیان گیلارد، جهت اجرای تمرینات مشترک اعلام داشتند:

آمریکا همچنان پلان دارد تا دو کشتی جنگی دریا یی جدید خویشرا بخا طر اجرای عملیا ت های نظامی در سواحل بحری از سنگا پو ر تا سواحل بحری فیلیپین، تایلند و ویتنام بمنطقه اعزام بدارد.
چینایی ها احساس میکنند که آمریکایی ها از رشد روز افزون اقتصاد چین نها یت نگران اندومیخواهند تارژیم فعلی چین را از درون تضعیف وبی اعتبار سازند. اما چینایی ها براین ادعای شان دلایل کافی دارند که واشنگتن در پهلوی تشدید ستراتیژی و محاصره حلقوی نظامی چین تحت نام دفاع از دموکراسی،ازجنبش ها ی جدا طلب در تایوان، تبت وسینکیانگ چین دفاع می نماید وسازمان های استخباراتی آمریکا به کوشش های خویش بخاطر خنثی نمودن تلا شهای چین در جهت به کنترول در آوردن تا یوان ادامه میدهند. امریکا بصورت دوامدار فشار های گونا گونی را جهت پالیسی اقبصادی چین وارد می‌سازد وبا تشویق سرمایه گذاری های خصوصی از خارج ، اعزام مشاورین در توسعه، توریست ها وتعدادی از دانش اموزان چینایی که در غرب از جمله در آمریکا تحصیل میکنند، میخواهند در درون جامعه چین نفوذ نمایند .ازین بابت چینایی ها فرهنگ استراتیژی آمریکا را فرهنگ نظامی گرا، زور گرا توسعه طلب وخود خواه ارزیابی میکند.

درمورد هند :
همچنان منطقه بحر هند، منطقه ایست که %70 تولیدات نفتی جهان را در بر دارد و %25 کشتی‌ها ی تجارتی جهان از این منطقه عبور ومرور می نمایند که برای منافع اقتصادی آمریکا امر حیاتی بشما می‌رود. از همین جهت میبا شد که وا شگنتن توجه زیاد به تا مین همکاری مشتر ک نظامی به هند دارد. همین اکنون قوتهای نظامی هند بیشتر تمرینات نظامی خودرا همرا با قوتهای نظامی آمریکا ا نجا م میدهند . علاوه بر آن آمریکا با فروش هوا پیماهای جدید نظامی سی، 130، پی،81، و سی 17 به هند همکاری مشترک نظامی خویش را با این کشور ادامه وتوسعه میدهد.

درموردافغانستان:
مطابق بقراردادیکه در ماه می سال 2012 بین دو کشور، افغا نستان وآمریکا بامضا رسید چنین فیصله بعمل آمد که ، با خروج قوتهای ایا لا ت متحده در سا ل 2014 از افغانستان، مسولیت های مستقیم نظامی آمریکا در این کشور خاتمه خواهد یا فت. در حالیکه باین قرارداد تعداد قوتهایکه بعد از سال 2014 بافغانستان باقی میمانند وتعداد بیز ها ومیدانهای هوایی که ایالات متحده بحیث پایگاه های نظامی از آن استفاده میکند مشخص نشده است، قوتهای مسلح افغانستان تا بحال با سلاح های دفاع هوایی و هوا پیماهای مدرن جنگی وسلاح های زرهی مجهز نگردیده است که در آینده بتوانند بااجرای عملیات های دفاعی ویا تعرض زمینی از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی وحریم هوایی خویش بتواند مستقلانه دفاع نمایند. بنا بر نوشته مجله پرتراژ اکونومیست چاپ…… لندن در حدود 20000 نفر از قوتهای مسلح ایالات متحده بمنظورکمک ها ی هوایی آموزشی ولوژیستیکی واجرای امور اجنتوری در افغانستان باقی خواهند ماند. از تکرار بیانات دو لتمردان مسول ایالات متحده چنین برمیآید که غرب افغانستان را رها ننموده به خصوص ایالات متحده به همکاری دراز مدت امنیتی خویش درافغانستان همچنان متعهد باقی‌مانده ودر صورت ضرورت با اعزام قوتهای سریع العمل ولی محدود، بر علیه حملات احتمالی تروریستی دست خواهد زد وجهت تعقیب وسرکوب دومدار گروپ های ترورستی بشمول القاعده به حملات هو اپیماهای بدون سر نشین در پا کستان، یمن وبرخی دیگر ساحات ادامه خواهد داد. اگرچه القاعده از لحاظه سازمانی، مالی و رزمی ضربه سنیگنی دیده وتعدادی زیادی از فعالین قوماندانان رده های بالای شان، بشمول رهبر آنها در پاکستان وتعدادی از کشور های دیگر ازبین رفته‌اند، مگر تأثیر ونفوذ القاعده بر ساحات دیگر از جمله یمن، سومالی، لیبی، سوریه وتعدادی دیگری از کشورهای عربی وافریقایی بیشتر گردیده وهمین فعلاً گروپهای القاعده در تبا نی با سایر گروپهای افراطی اسلامی در این کشور ها درفعالیت اند. واقعیت این است دفاع دایمی آمریکا ازاسراییل بحیث دوست ستراتیژیکش در شرق میانه، حمله برعراق وافغانستان، موجودیت دایمی بیزهای نظامی این کشور در بحرین، قطر وکویت، شکنجه تحدید واعمال فشار های روانی بشمول تجاوز جنسی بر زندانیان در زندانهای ابوغریب، گوانتانامو وبگرام وسایر محلات مخفی زندانیان در کشور های اروپای شرقی، بر اعتبار ایالات متحده در سطح جهانی از جمله کشور های اسلامی وبخصوص کشورهای عربی تأثیرات منفی داشته ودارد.

شرق میانه:
بعد از جنگ دوم جهانی کنترول ذخایر نفتی جهان جز عمده سیاست استراتیژ یک آمریکا گردیده است. متخصصین وایدیولوگ های سیاسی ایالات متحده مدتهااست بر ضرورت کنترول منابع نفتی جهان بخصوص شرقمیانه وحیاتی بودن این منابع برای رشد اقتصادی آمریکا، کشوریکه %25 از تولیدات نفتی جهان را مصرف می نماید، وبا گذشت زمان نیاز مندی اش بیشترمیگردد. تأکید میدارندچنانچه بین سال‌های 1973 تا1996 وارد نمودن تیل آمریکا در حدود %40 افزایش یافت بر اساس پلان پیشبینی شده دیپارتمنت انرژی آمریکا، نیازمندی نفت این کشور از خارج تا سال 2015. به %61 خواهد رسی شرقمیانه باذخیره بیش از %60 نفت جهان وذخیره سر شار گاز منطقه کلیدی وحیاتی برای آمریکا وسایر متحدین اروپایی اش محسوب میشود. چنانچه ریزرف نفت خلیج فارس عمدتا کشور های عربستان سعودی، عراق، کویت، قطر، ایران وامارات متحده عربی %55 از مجموعه نفت جهان مطابق به احصاییه سال2006 را تشکیل میدهد. طور مثال عربستان سعودی %22.2، عراق ، اایران .7 قطر %2.1، وامارات متحده عربی .2، ذخیره تیل جهان را در خود دارند . تنها روزانه از این کشور ها به تعداد .2 ملیو بیرل نفت بخارج صادر میگردد که از جمله آمریکا واردات نفت سالانه خودرا از خلیج فارس وارد مییکند.در سال 2001جیمز بیکر وزیر اسبق خارجه آمریکا طی مصاحبه مهمی خودتاکید نموده بود که واشنگتن همیشه آماده خواهد بود تا بمنظور حفظه امنیت ملی آمریکا به هر گونه مقابله نظامی بخاطر دفاع از امنیت وحفاظت دوست منطقوی اش عربستان سعودی وسایر کشور های دوستش درجامعه عرب بشتابد. از همین لحاظ است که واشنگتن از جنگ جهانی دوم تا بحال به ایجاد، توسعه قومانده وتحکیم بیز های هوایی ومراکز قومانده نظامی قوتهای، زمینی، بحری و هوایی خوددر کشور های شرق میانه دل بسته است. چنانچه بیز نیرو های دریایی امریکا که دربحرین مرکز قومانده نیروهای بحری آیا لات متحده آمریکا به شرق میانه است بیش از 6000 پرسونل نظامی را دار است و با صطلاح عمده ترین مرکز کشتی‌ های بحری امرکا محسوب میگردد. این مرکز تمام نیا زمندی های جنگی آمریکا را تأمین می‌سازدکه آمریکایی هابعد از ترک کشتی‌ها جنگی انگلیس که نیم قرن قبل بحرین را ترک نمودندانرا دوباره باز سازی کردند وتامینات نظامی آمریکا طی سال‌های 1992 و2003 علیه عراق از همین مرکز نظامی بحرین تأمین میشد مدت 50 سال است که بحرین از طریق همین بیز نظامی عملیات های نظامی آمریکا را تامین مینماید. همچنان پایگاه هوایی العدید در شیخ نشینی قطر که از حانب آمریکا به مصرف ابتدایی 100ملیون دالر به ساختمان اغاذ نمو د تافعلا در حدود یک ملیارد دالر برای تجهیز بعدی این پایگاه بمصرف رسیده است که در هنگام حمله نظامی ایالات متحده در سال 2003 علیه عراق مورد استفاده قرار گرفته است. هواپیما های نظامی وانتقالاتی امریکا از این پایگاه بمنظور ارسال کمک های لوژستیکی به نیروهای نظامی آمریکا در افغا نستان نیز استفاده مینما یند همین اکنون درحدود 100 هوا پیمای جنگی وقریب به 4000 پرسونل آمریکایی در این پیگاه حضور دارند. قطر علا قمند است تا آمریکا پرسونل خویشرا دراین پایگاه به 10000 ده هزار نفر افزایش دهد. مطابق قرار داد دفاعی دسامبر 2002که بین آمریکا وقطر بامضا رسید آمریکا صلاحیت استفاده از این پایگاه را در جهت تا مین نیاز مندی های دفاعی خود در منطقه دارد. واشنگتن یکجا با متحدین غربی خود همواره در صدد سقوطه رژیم های آنعده کشور های عربی اند که باصطلاح در برابر ایالات متحده نافرمانی مینمایند ویااینکه دربرابر ارزش‌های غربی می ایستند. چنانچه در اواخر سال2001 پلان تغیر رژیم های کشور های عراق لیبی، ایران، سوریه، لبنان، سودان وسومالی را دیزاین نمود. رژیم عراق با مداخله مستقیم امریکاو انگلیس سقوطه داده شد. رژیم لیبی تحت نام دفاع از نیروهای طرفدار دمکراسی با تخریب تأسیسات نظامی وزیر بناهای عمده دولتی در اثر بمباردمانهای هوایی ناتو برهبری انگلیس وفرانسه سقو طه نمود. اکنون رژیم توتالیتر سوریه که با ید با قیام مردمی ومسالمت آمیز که تقریباً 17 ماه قبل از جانب طرفداران دموکراسی درسوریه راه اندخته شد از بین برده میشد، اکنو ن نا آرامی های این کشور در اثر مداخله قوتهای منطقوی وجهانی از جمله ایالات متحده، ترکیه، عربستان سعودی واسراییل عملاً به یک جنگ خانمان سوز درمنطقه مبدل گردیده است. کشورهای عربی با استفاده از ثروت سر شا ر نفت بخصوص سعودی، بحرین وقطر از مشتریانعمده خرید سلاح های ثقیل وهوا پیماهای مدرن جنگی از ایالات متحده اند.تنها درسال 2010 کانگرس آمریکا قراردادفروش سلاح رابارزش60 ملیارد دالر درده سال آینده به عربستان سعودی تصویب نموده. بحرین اینکشور کو چک عربی طی یک دهه گذشته تقریباً به ارزش مبلغ 1.5 ملیارددالر سلاح بشمول طیارات جنگی اف ـ 16 وهیلیکوبتر های جنگی وتانکهای مدرن از آمریکا خریداری نموده است .همین اکنو ن به تعداد 15000 تن از قوتها ی نظامی آمریکا در کویت اند و مطابق ستراتیژی آمریکا این قوتهاافزایش خواهد یافت. ایالات متحده میخواهددراینده حضور نظامی خویش را از لحاظه کمیت همچنان حفظه نموده، توجه بیشتر به فعالیت سریعتر وبا کیفیت تر این قوتها نماید. آمریکا بادامه کمک هایش برای متحدینش در شرقمیانه همچنان متعهد خواهد ماند تااز شرقمیانه استخراج، تصفیه و صدور نفت طور مطمن تأمین گردد وصدور اموال تجارتی غربی وجاپان برای کشورهای شرقمیانه با اطمینان ادامه یابد، تروریزم سرکوب واز توسعه سلاحهای کشتار جمعی جلوگیری بعمل اید. ایالات متحده میخواهد تا قوتهای هوایی بحری وزمینی خویش را در آینده باجرا عملیات های موقت وسریع، با استفاده از پایگاه های نظامی موجود خود در بحرین، قطر، کویت وامارات متحده عربی عمل نمایند. آمریکا در آینده میخواهد تا با همکاری کشور های متحدش از جمله عربستان سعودی سیستم دفاع موشکی را در منطقه تا سیس و وسعت دهد

درموردایران:
البته تلاشهای جدی آمریکا، بشمول ادامه تحریم ها، در سطح ملی وبین المللی بمنظور جلو گیری از یک ایران دارای سلاح هستوی ادامه خواهد یافت. آمریکا ومتحدین غربی اش از جمله انگلیس وفرانسه در حال حاضر بر حمله اسراییل بر تأسیسات هستوی ایران موافق نبوده واین را باعث بی ثباتی در منطقه میدانند.کشورهای شیخ نشین خلیج فارس در حالیکه جدا مخالف یک ایران دارای سلاح هستوی اند مگر حمله احتمالی اسراییل را بر ایران از یکطرف مؤثر نمیدانند و از جانب هم در بی ثبات سازی تمام ساحه خلیج فارس هرا س دارند واز اعتراضات شدید مردم در منطقه نگران اند.
توجه به تأمین امنیت عمده ترین بنادر تجارتی که منافع آمریکا، کشورهای اروپایی ومتحدین آسیایی اش از جمله جاپان به آن‌هامربوطه است، از جمله تنگه هرمز بحیره سیاه، خلیج عدن، بحیره عرب و سواحل بحر هند، در محراق استراتیزی سیاسی نظامی ایالات متحده آمریکا قرار دارد تا از عبور مطمن کشتی‌های تجارتی بجانب آمریکا، اروپا و آسیاه اطمینان حاصل نماید. تعهد آمریکا بخاطر کمک همه جانبه به اسراییل نه تنها شکست نا پذیر باقی خواهد ماند بلکه ایالات متحده آمریکا به قوای نظامی وامنیتی اسراییل کمک خواهد نمود تا نیرومند تر، سریع العمل تر و مطمن تر گردد تابتواند در برابر حوادث ناگهانی مطمنانه از اسراییل دفاع نماید. در آینده آمریکا با اجرای عملیات های مشترک هوایی و زمینی به قوتهای نظامی اسرا ییل، با استفاده از سیستم‌های پیچیده تکنو لوژی کنو نی، قو تهای نظامی اسراییل را یاری خواهد داد. مرکز قو مانده آمریکا در اروپا و اقع در بیز هوایی رامستین جرمنی در ماه امسال اعلام نمود که کم از کم به تعداد 3500 نفر از قوتهای ا مریکا در سا حه اسراییل واروپا وبه تعداد 1000 نفر قوتهای اسراییل در سراسر اسراییل در تمرینات فیر مو زاییل های بالیستیکی کوتا ه ودور رس یکجا با هم سهم خواهند گرفت . همچنان مطابق اعلامیه مرکز قومانده آمریکا در اروپا یک کشتتی دارای تسلیحات سیستم دفاع موزاییل های بالیستیکی در تمرینات شبکه دفاع بالستیکی هوای اسراییل سهم خواهند داشت.

درمورد فلسطین:
با تأسف باید گفت که تا اکنو ن هچگونه علایم امید وار کننده در رابطه به موضعگیری جدی آمریکا و متحدینش در مورد حل مسله فلسطین دیده نمیشود واحزاب حاکم اسراییل که در نیجه اتلاف های مختلف در اسراییل به حکومت میرسند هیچکدام شان به حل بنیادی مسله علاقمند نیستند.

اروپا:
درحالیکه، تحت تا ثیر بحران اقتصادی کنونی در ارو پا، برخی کشور ها عضو ناتو، از جمله انگلستان، در جهت تنقیص بودجه های نظامی وتنقیص کمیت نیروها ی نظامی خویش بر آمده اند همین اکنون آمریکا به تعداد 80000 قوت نظامی در ساحه اروپا دارد:

از جمله در جرمنی 53526 در ترکیه 1504 ودر ایتالیا 10817 میبا شد.که اکنون میخواهد انرا به 68000 تنقیص دهد زیرا و ضع امنیتی فعلی ارو پا نیاز مند به حفظه رقم بزرگ قوتهای رزمی کنونی آمریکا در اروپا نیست .استراتیزی جدید آمریکا در ارو پا این است تا قوت های نظامی اش را که در زمان جنگ سرد متمر کز شده بود ، تنقیص دهد ودر عوض بیشتر بآ سیا ه متوجه گردد.
روی این ملحوظه میخواند دو قطعه نیرومند نظامی خویش را که هریک 3500 تن افراد مسلح دارد که جمعا 7000 می‌شود از ارو پا خارج سازد. البته ایالات متحده آمریکا این تنقیص قوتهای رزمی خود را در ارو پا با کمک‌های وسیع آمریکا به قوتهای نظامی چند ملیتی ارو پا در زمینه بهبود کیفی این قوتها از جمله کمک در عرصه تکنالوژی مدرن، آموزش نظامی، ارتقامورال رزمی آن‌ها ودر صورت ضرورت اعزام قوتها ی عمل سریع هوایی، زمینی وبحری جبران خواهدنمود. ایالات متحده در امر تقویه سیستم موزاییل ها ی دفاع با لیستیکی به ارو پا و تکنولوژی مدرن برای آموزش این قوتها و تقو یه ظرفیت‌های بنزین گیری هوا پیماها در فضا و سیستم انتقالات سریع هوایی سربازان وافراد مسلکی درصورت محاصره و مسدود سازی راه‌های عبورAir Lifting برای ا رو پا کمک مینما ید.
پیروزی ناتو در جنگ لیبی که عملیات های انرا بر یتانیا و فرانسه بدو ش داشتند آمریکا را بران داشته است تا قوتهای هوایی وعملکرد سریع قوتهای ناتورا هر چه بیشتر تقویه نموده وعملیات های مشترک نظامی با این قوتهارا دوامدار انجام دهد. قوتهای ایالات متحده ا مریکا به آ موزش نظامی وهمکاری های مشترک نظامی خویش در آمریکا جنوبی، از جمله مکسیکو وکولمبیا ادامه خواهد داد تا بر علیه قاچاق مواد مخدر مقابله نماید.

منا بع:

_ مجله مسایل بین‌المللی جولای، اگست 2012 ، نومبر ودسمبر 2012 جدیداً بنشر رسیده است.
_ تحلیل اوضاع سیاسی افغانستان، مهسا مجیدی.
_ استراتیژی جدیدسیا سی، نظامی ایالات متحده امریکادراسیاه، شرقمیانه ، واروپا ، بصیر همت.
_ ثبات سیا سی حلقه مفقوده در افغانستان، محمد رضا بهرامی.
_ تآثیر قتل غیر نظامیان بر معادلات سیا سی، نظامی در افغانستان ، نو ذر شفیقی.
_ ار قام وفا کتها با استفاده از سا یتها ،مجلات، روزنامه هاو نشرات بین المللی.