آرشیف

2014-12-12

نبی ساقی

آدم ربا

چشمان درشت ومغناطيسي تو
پيوسته آدم ربايي مي كند.
قلب آدم ها را مي  ربايد ،
هوش آدم ها را مي ربايد،
ذهن  آدم ها را مي  ربايد،
و درقانون  جزاي  افغانستان،
هيچ مجازاتي براي اين نوع آدم ربايي –
در نظر گرفته نشده است.
پس بي خيال و بي  محابا،
هرچه مي تواني –
 دلبري ودلربايي كن،
اي آدم رباي  قرن بيست ويكم!!

 

نوروز 90
نبي ساقي / فيروزكوه