آرشیف

2014-12-26

سناتور معاون احمد

آدمی درعالم خاکی نمی آیدبدست

آدمی درعالم خاکی نمی آیدبدست

عالمی دیگرببایدساخت وزنوآدمی

به خواننده گان گرامی سایت وزین جام غور وغوریهای عزیزسلام تقدیم می دارم!
گرچه ازمدت بدین سو قصدنداشتم ، راجع به قضایا تبصره ویا نظری داشته باشم؛ زیرا گفتگوها، بگومگوها جزضیاع وقت بیشتربحساب نرفته وباورمندی را نسبت به هم دیگرکمترمی سازد.به هرحال رویدادهای جدیدکه درولایت غوررخ داده ویک سوآگاهانه ونا آگاهانه نقطه نظریات دارند غرض آگاهی نقاط چندی به ایما واشاره به عرض می رسانم وامیدوارم خاطردوستان غوری ما آزرده نساخته بلکه برای رسیدن به هدف اصلی یعنی ترقی، تعالی ورشدسطح زندگی مردم هماهنگ باشیم زیرا اگربه آینده بهترباورداریم درخوروشأن ما آوردن اصلاحات ومحوهرگونه مفاسد اخلاقی واصلاح وبهودوضع اجتماعی است. به هرحال منظورم ازتحریرچند سطرهذا روشن ساختن حقایق است که اخیراً… به مردم غورا واضح بوده است، متأسفانه دست اندرکاران قلمی ومفسرین سیاسی ما بجای اینکه دراین قضیه دخیل باشند وتمام مطالب را دقیقاً ارزیابی، ریشه یابی وکماحقه با تهیه مدارک وشواهدقراین انکارناپذیرجمع بندی وبعدازتدقیق ومطالعات نزدیک به یقین قضاوت نموده نه تنها خودها قانع بلکه به قناعت دیگران نیزبپردازند، زیرا آرزودارم مردم بخصوص کسانیکه ازجمله سیاسیون وتحلیل گران وضع افغانستان ومنطقه اندنسبت به قضایا عجولانه قضاوت نکرده وبه اساس شناخت دقیق ازوضعیت،احوال واوضاع علی الخصوص زادگاه خویش داشته باشیم.
هرگزحق نداریم تا یک شبه به میزقضاوت تکیه زده وتمام مسئولین اموررا موردنکوهش قراربدهیم؛ ایشان مردان با تجربه که ازآزمون زمان بخوبی بدرآمده وهم اکنون تلاش دارندازکوچکترین امکانات برای برآورده شدن اهداف نیک مردمی استفاده اعظمی نمایند. ما هرگزادعا نکردم که درکارکردها نواقص، عیوب وکمبودی وجود نداردما سناتوران به اساس فیصله مجلس سنا سفربه ولایت غورداشتیم، تمام نظریات،طرح ها، کارکردها واجرای امورمحوله را به مشرانوجرگه گزارش وبه تمام ارگان های ذیربط ارسال داشته که همه غوریها می توانند مطالعه نمایند.
قابل ذکر می دانم درتمام نشست ها، مجالس مشورتی، تصمیم گیری نظریات اکثریت نماینده گان مردم تعهدات جانبین اخذگردیده وکوچکترین تمایلات منفی گروهی، قومی وموارد دیگری ذیدخل نگردیده با تأسف آنچه که امروزدرنبشته ها ونظریات غوریها بخصوص قلم بدستان دیده وخوانده ایم ازیک مورد خاص نام برده می شود وقتی هم کلمه تفاهم را به عنوان یک مشورت برای مسئولین ارگان های محلی غوری تذکرداده می شود.
اگرسوال شودکه چندی قبل ازاین واقعه غوریهای ما ودیگرآوازه ها، گپ وسخن ازبدبختی را درولایت غورتوسط چه کسی وکسانی تازه به میدان آمده بودنشنیدند(؟)درحالیکه امروزامکانات ارتباطی قوی درافغانستان وجهان موجود است که همگان ازآن مستفید بوده وعلی الخصوص روشنفکران ما بیشتر برخوردارند نمی توانستنددرین سایت ها چیزی را به عنوان رهنمودویا مشوره به جوانان ما ارایه نمایند تاجلوحوادث بدوناگوارگرفته می شد(؟) مگرآن وقت فرصت نداشتند بخواب غفلت فرورفته ویا درکمین گاه درانتظارروزی که ازحادثه بهره گیری سیاسی نمایند دست زیرالاشه وچشم به راه این روزهای سیاه دوخته بودندوحال ازآب گل آلودماهی بگیرند ما هرگزازشهرنشینان وجامعه روشنفکری خصوصاً جوانان که به اندیشه نو، افکارنو چنین توقع را نداشتیم ونداریم ایشان صاحب انرژی وتوانمندی بیشتری هستند که به کارهای نیک وخیرخواهانه گام بردارند بیایند شرایط مساعد است دیگردرانتظارشرایط لحظه شماری نکنیم ازاتاق های گرم ونرم بیرون شویم به سوی مردم بشتابیم وازنزدیک جریانات را به عنوان یک محقق جستجو وحقیقت یابی نمایم آن گاه به دلایل قوی ومدارک اثباتیه قضاوت وکسانیکه خلاف اصول وموازین اجتماعی عمل نموده وازرعایت احکام قانون آسمانی وزمینی عدول وطرفه رفته به دادگاه عدالت وجدان بسپاریم.
یقین و باوردارم آرزوی مردم ستمدیده غورکه ازجنگ سخت نفرت دارنداین است که دیگرکلبه محقرشان ویران نگردد حواله ونواله عقاب مانندبالای سرشان سایه نیافگند صدای مهیب ووحشت آورراکت، پیکا وغیره وسایل جنگی را نشوندلقمه نان خشک بخورونمیر را با فرزندان زحمت کش خویش به آرامی بخورند وعلاقمند هستند فرزندان شان تحصیل نمایند وبه آرامش خاطر زندگی با سعادت داشته باشند. هرکس هرفردچه قوی وچه ضعیف دولتی ویا غیردولتی که بتواند بدرد دل ایشان رسیدگی نمایند وزمینه زندگی بهتر را مساعدسازد به دوست داران واقعی آن ها مبدل می گردد.