آرشیف

2015-1-24

عبدالطیف حسینی

آدمی اگـــــــــر پیامبر هـــــم باشد از زبان مردم آسوده نیست، زیرا:

 

اگربسیار کارکند ،میگویند احمق است !

اگرکم کارکند ،میگویند تنبل است !

اگربخشش گراباشد ،میگویند بخیل است !

اگرساکت وخاموش باشد ،میگویند لال است !

اگرزبان آوری کند ،میگویند وراج وپرگوست !

اگرروزه برآرد وشبهانماز بخواند ،میگویند ریاکار است !

واگرنکند، میگویند کافر است وبی دین !

لذانباید برحمد وثنای مردم اعتناکرد وجزاز خداوند نباید ازکسی ترسید پس آنچه باشید که دوست دارید :

شادباشید ،مهم نیست این شادی چگونه قضاوت شود :