آرشیف

2020-3-28

Shahla Latifi

آدمیزاد, ترکیبی از خوبی ها و بدیها
هانا آرنت فیلسوف و تاریخ‌نگار زن آلمانی می‌گوید: این همه فجایع هولناکی که از آدمیزاد سر می‌زند، ریشه در چه چیزی دارد. آیا شر فقط یک امر متافیزیکی فرا‌بشری است که ناخواسته و ناگاه بر فرد فرود می‌آید؟ آیا طبق قصه‌ها و روایان ادیان، شیطان همچون موجودی مستقل با اراده‌ای آهنین و مصمم گلچین می‌کند دست پرورده‌هایش را تا از آن‌ها «آیشمن»‌هایی بسازد که بتوانند همنوعان خود را در کوره آتش بیندازند و با شکنجه‌های سرخ و سیاه و سفید، پرهیاهو و یا خاموش، از درون و بیرون آدم‌ها را فرو بشکنند؟

برعکس خانم آرنت، به عقیده من،( آدمیزاد) ترکیبی از خوبی ها و بدیها است. چنانکه حکومت های استبدادی، خودکامه، دیکتاتوری و ارتجاعی، به شدت در اعمال خشونت ها و نابرابری ها دست بلند دارند و به وسیله آنها، مستبدین از قانون های انسانی گذشته و از قوانین کور و میان تهی پیروی می‌کنند و اشکال حقیقی انسانیت و عدالت را به خاک و خون می‌کشانند، نهادهای حقیقی و پنهان در مافیای قدرت و بربادی دنیا هستند. ما هر قدر در نظریه‌ها و میتودهای سیاسی دقت کنیم، در میانه های قرنها پرسه بزنیم، در سطح جهانی به گذشته، حال و آینده ی مبهم چشم مطالعه و پژوهش را بگشاییم، با گونه های ایدئولوژی ارتجاعی، کمونیستی، دین گرایی، سوسیالیستی تندرو، فرقه ها و احزاب، گروه‌ها و گرایش‌های سیاسی…..نزدیک می‌شویم؛ و هر قدر به عمق بحرانها پی می‌بریم به دانستنی های شگفت انگیز نزدیکتر می‌شویم… و هر دانستنی باورنکردنی به درک ما کمکی می کند تا بدانیم که نتیجه همه اختلافات و آموزه‌های ارتجاعی و بد سیاسی و دینی در بهینه و بیشینه بربادی اصالت آدمیزاد نقش مهم و سهم عظیمی داشته اند. و این فقره اصلی را هرگز نباید فراموش کرد که ادیان مختلف، فرقه‌های مذهبی گوناگون، باورها و هزاران فرهنگ بومی، مراسم و آيين‏هاى ملى متفاوت هماهنگی اجتماعی، آزادی فردی، ترحم به کودکان و حیوانات، و تناسب استقلال در جهان را برخلاف علم و دانش تحت تاثیر خود قرار داده اند و مسیر حساسیت جوامع مختلف را در برابر چیزهای بسیاری که دارای ارزش و اهمیت اند به سوی نابودی و بدبختی باز کرده اند. با تحقیق یا پژوهش، همان جستجوی منظم و آگاهانه درمی‌یابیم که در سراسر جهان، آدمیزاد در مراحل خاص بومی و فرهنگی و دینی و سیاسی با نیروهای جهالت و طمع و کینه ورزی به قوه ای ظلم و کشتار و جادو و قوم گرایی و قبیله پرستی پناه برده اند. بار بار صلح و مقدسات طبیعت و شرافت آدمیزاد را به تصرف خود درآورده اند. برای فراوان ساختن قدرت، محصول غذایی و رفاه خودشان به جنگ و کشتار و مراسم و روش های قربانی کردن انسان و حیوان پرداخته اند. که در نتیجه, سایر نقاط دنیا از لحاظ تمدن خیلی عقب تر مانده اند, عناصر وحشیانه زیادی را از خود بروز داده اند و به راه و رسم زندگی برخلاف تایید عصر مدرن، به برکندن ریشه و اصالت آدمیزاد موفق شده اند. به نظر من چنانکه (آدمیزاد) به شور و شوق و عشق و هنر و مذهب و آیین و صلح نیاز دارد; می بایست در قبال همه اعتراض و طغیان نیازهای اساسی خود بی آنکه چیزی را به افراط بکشیم، نیروی منطق را محدود بسازیم، تا اندازه ی زیاد زیر رسوم کهنه و عقاید مخرب و برباد دهنده مدفون شویم; باید به طور مستقیم یا غیر مستقیم مطابق قوانین انسانی رفتار کنیم. به دو قوه ای نیرومندتر یعنی ساینس و دانش توجه کنیم. خواهان کسب دانش در موضوع های مهم و حیاتی باشیم و به حقوق انسان و حیوان و عدالت نسبت به همه (موجودات) اهمیت بدهیم. تا بتوانیم روزی با هماهنگی و همنوایی در هیچ چیزی زیاده روی نکرده، در آمیزش علم و منطق توجه کرده, و آگاهانه به راه عقل رفته و آهسته آهسته بر اهداف والای زندگی، صلح و برقراری ارتباط آدمی با دیگران و حیوانات و طبیعت مستولی شویم

شهلا لطیفی
(بیست و پنج ماه مارس ۲۰۲۰(میلادی
Shahla Latifi
March 25th, 2020

https://www.facebook.com/shahla.wallizada