آرشیف

2015-6-22

رستم پیمان

آدرس امـتـــم

گریه های کودکان
اشک و آه مادران
اه اه اه پدران 
همه در غزه ویران
 
کافر و شیطان
اسرایل و غربیان
همه یک دست و دوستان
علیه غزه ویران
 
سرور شادی
آتش و آتشبازی
خنده های قهقه ایی
در عرب، یهود و غربیان
 
حیله و نیرنگ
آشتی های رنگ رنگ
معامه و ننگ
در قاهره و عرب ستان
 
شاهان خلیج
غلامان هیچ
همه با هم در پیچ
همه عرب و مسلمان
 
غزه ندارد آب 
خادم مینوشد شراب
امت همه در خواب
بین فرق مسلمان تا مسلمان
 
حقوق بشر ساکت
بشر در زیر بم و راکت
قسم به آجه  و بابت
اینست حقیقت جهان
 
دموکراسی و دیکتاتوری
سلطنت و جمهوری
همه وسایل شیطانی
آه! توهین کردم به شیطان
 
ریاض و غزه
غزه و قاهره
عجم و عربیه
همه با هم دشمنان
 
برادراند شرقی و غربی
چی عجم باشد و یا عربی
مشروط به شروط دینی
که باشد همه مسلمان
 
صلح عرب و اسرایل
گاه در خشکه و گاه در ساحل
ضیاع وقت و همه وسایل
تا اسرایل گردد بیکران
 
تجاوز اسرایل به غزه 
است جنگ زور علیه ایده
جنگی که تا هنوز کس ندیده
چون ایده شد پیروز میدان
 
" پیمان" به عزای غزه
گاه گریه نمودی وگاه ناله
غزه نیست محتاج شعر و مقاله
مرد عمل شود، دا گز دا میدان
 
10 . 11 . 87 ه ش / کابل افغانستان
 www.andishaha.blogfa.com