آرشیف

2015-1-9

عبدالمنان واثق

آخــــرت از دیـــدگـــاه عـقــــل

درباره ضروری بودن آخرت بعنوان روز جزا هر شخصی اینقدر میتواند بفهمد که باید چنین روزی بیاید که در آن انسانها به جزا وسزای اعمال خود برسند .زیرا ما در این دنیا زیاد میبینیم که بسیاری از مردم ،مدتهادر بدی  مشغول میشوند دزدی وراهزنی میکنند .          خون فقرا را میمکند رشوه میگیرند .وبر بیچارکان ستم روا میدارند.      مردم را استثمار می کنند ودر عین حال،همیشه شاد وخرم زندگی میکنند وبلاخره در همین حال میمیرند وبرعکس عده ای چنان میبینیم که بسیار نیکو کار اند،بر کس ظلم نمیکنند ،کسی را نمی فریبند،حق هیچ کس را نمیخورند،      در عبادت وبندگی خداوند وخدمت به مخلوق خداوند پیوسته مشغول اند     اما با وجود این همه اعمال خوب وشایِسته ،میبینیم که در نهایت سختی وتنگی بسر میبرند . گاهی مریض وببیمار میگردند.گاهی نا راحت وپریشان میشوند وبلاخره با همین حال از دنیا رخت سفر میبندند وزندگی را بدرود میگویند.
وقتی حال دنیا این چنین است وما معتقدیم که خداوند ،این دنیا راآفریده است واو اعمال خوب وبد ما را میبیند .منتها در ین دنیا نه به نیکان پاداشی داده میشودونه به بدکاران ومجرمان مجازات وکیفر میرسد .پس باید معتقد باشیم که حتما روز  دیگر است که در آن به نیکو کاران پاداش وبه بد کاران کیفرداده شود وگرنه لازم میآید که در بارگاه خداوند عدالت اجرا نشود .وپیش او بدکار ونیکو کار مساوی و برابر باشند .آخر کمی فکر کنید،یک انسان عادی نمیتواند اینچنین طرز عمل را اتخاذ کند.پس چگونه خداوند بزرگ وبرتر،عادل ومهربان بانیکان وبدان بطور یکسان رفتار مینماید.
قرآن مجید همین حقیقت را چنین آشکار میفرماید.
«آیامیشود که مافرمان بردارانرا با نا فرمانان برابر قرار بدهیم»«سوره القلم آیه 35»
به هر  حال از اینکه این دنیا پاداش وسزا متحقق نمیشود خود بخود انسان پی میبرد که باید بعد از این زندگی ،زندگی دیگری باشد که درآن پاداش وکیفر،صورت بگیرد.