آرشیف

2014-12-29

رامین رحیمی

آخـــر کـجــــــــا روم

شادم دمی که خواب تو دارم ولی مپرس!
دستـی به انتخـاب تو دارم ولی مپرس!

دیــوار می شود به خیـالم زمـام عشـق
ای عشق خیال ناب تو دارم ولی مپرس!

من بی کسم در این نوسان سیـه وغــم
چون بی تبم نه تاب تو دارم ولی مپرس!

بی مغلـطه به سوجـه ی آخــر می روم
دیدم که بس جواب تو دارم ولی مپرس!

آخـــر کـجا روم که دل از دیــده بـرکنی
اینگونه من که خواب تو دارم ولی مپرس!