آرشیف

2015-1-12

محمد امین وکیل

آخـــريـــن معلومـــات در بــــاره اعمار بند بـــرق پــوزه ليچ

 
بتاريخ19 و20 سرطان 1390 در تالار كنفرانس هاي وزارت انر‍ژي وآب جلسه گذارش دهي اجرات سال 1389 داير شده بود كه من يكي از اشتراك كننده گان اين جلسه بودم در قسمت اخير جلسه محترمه انجينر ضيا گل سلجوقي رئيس عمومي پلان وزارت انر‍ژي واب در باره پلان هاي اين وزارت در سال 1390 در ولايت غور معلومات مفصل را ايراد فرمودند ومن مختصرآ قسمت هاي از گذارش شان را به تحرير مي آورم :

  1.       در ولايت غور 7بند كوچك ومتوسط بنام هاي بند هاي ذخيره ( پاي كوتل ، تسرقي ، ماهي خان ، زرني شرشره ، سرپنك خم بادشاه وپوزليچ شناسائي گرديده كه توسط تيم تخنيكي وزارت وكمپني هايدروسولت كانادائي بعد از مطالعات  اساسي بهترين هاي آن كه افتصادي وتخنيكي باشد ديزاين ميگردد .

  2.       ساختمان جديد تعمير رياست تنظيم اب اعمار ميگردد

  3.       كانال جديد سياسنگ در شمال شهر از بودجه ADBاحداث میشود

  4.       ۲۴ ‍‍‍‍‍‍‍‍پرو‍‍ژه ساختمان سيستم هاي ابياري به قيمت پنج ميليون ودوصد وهفتاد وپنج ميليون دالر تحت دوران قرار دارد .

در مورد احداث شبكه آبرساني شهر چغچران از وي سوال نمودم موصوف گفت كه اين پروژه از اولويت هاي وزارت بوده ولي برايش در سال 1390 از جانب وزارت ماليه بودجه داده نشده است .
وبراي اين كه چندي قبل در مركز غور سروصدا شد كه پروژه برق پوزليچ منظور شده وپول آن را USAID به وزارت انرژي واب پرداخته است وبراي اين كه موضوع را پي گيري كرده باشم به شعبه جذب كمك هاي  رياست پلان رفتم با محمد جان روستا زاده مسئول بخش در مورد صحبت نمودم موصوف تمام اسناد پروژه را كه تحت دوران قرارداشت به من نشان داد كه در نتيجه از لابلاي اسناد مطالب ذيل را دريافتم :
-پروژه برق پوزليچ 4ميگا وات برق را توليد مي نمايد وهفت هزار خانه وار ازان مستفيد ميشوند وبراي اين پروژه هفده ميليون دالر بودجه پيش بيني شده است ويك كاپي پروپوزل پروژه به دفتر مشاور ارشد اقتصادي رئيس جمهور ويك كاپي به وزارت ماليه ويك كاپي به وزارت اقتصاد تحويل داده شده تا بودجه براي  اين پروژه تدارك ديده شود ولي با كمال تاسف تا هنوز اين پروژه بودجه ندارد
اين پروژه در اينده نزديك از  جانب كمپني كانادائي يك جا با شش بند ذكر شده  سروي اقتصادي وتخنيكي ميگردد وبعد از سروي اگر به معيار برابر باشد ديزاين گرديده وبرايش بودجه تدارك ديده ميشود وتهيه بودجه براي اين پروژه سوالي است كه گذشت زمان معلوم خواهد كرد ونظر من اين است كه اگر در چار سال پيش روي كه حضور قواي خارجي وكمك هاي شان وجود دارد اين بند اعمار نشود وزماني كه خارجي را بر آمدند وكمك هاي شان طبعآ قطع ميشود اين بند ها هرگز اعمار نخواهد شد وخوب است كه مردم شهر چغچران فكر چراغ هاي موشك را به نمايند 
 
با احترام
محمدامين وكيل
 هوتل متروپول شهر كابل
21 سرطان 1390