آرشیف

2015-1-24

تورن احمدضیاء سالنگی

آخرین نامـــــــه سرباز شهید اردوملی افغانستان

لطفآ تابوتم کــنید تقنــگم رابه روی ســـینه ام گذاشت
به ســـــوی خانه ام ببرید مــادر دیگر درانتظار من
نــــباش پدردیگرنــگران آینده ام نباش چون پسرت تا
آخــــرین قطره خونش جنــگید واز وطن دفاع کـــرد
خوهــرم به قولم عمــل نتوانســتم ببخش چون وطن
بـرایم مهمتراز رســیدن به عروسی تو بود بــرادرم
درســت درس بـخوان بعد از ایـن آینده برای همیشه
ازآن تـو خــواهد بــود عشقم گــریه مکن چون یــک
سرباز هســتم تولد شــدم برای شهادت فقـط دعا کــن

1392/12/14