آرشیف

2016-11-7

afrotan

آخرش مزه ء کاغذ داد!

از شخصی پرسیدند که تا به حال ساندویچ را خورده ای ؟ شخص بلادرنگ جواب داد آیا همان که آخرش مزه کاغذ را می دهد ؟

https://www.youtube.com/watch?v=vzWrsfTldvI

بدون شک آنچه که در اداره مافیائی موسوم به وحدت ملی افغانستان این ساندویچ مکدونالدیی ساخت رستورانت معروف  جان کری سپری میشوند هیچگاه  در تاریخ رستورانت های زنجیره ای ماکدونالدز سابقه ای  نداشته است دراین مورد شرح نکاتی چند ضروری است . آنهای که چشمان و گوشهای خود را با دودست می بندند وباخود تلقین میکنند و میگویند ،  انشأالله که  گربه است ! و اوضاع کشورما افغانستان را با معیارها و پارامترهای کشورهای صنعتی جهان اندازه گیری می فرمایند ، وگروهی از« نازی آبادیها!» ی شبه دموکرات و کلونیا زده حین این هول وهراس که دیگر از چشمه های دالری خبری نیست و از دیر بدینسو که در جوی های ارگ جاری بود خشکیده اند بر هر دری می کوبند و بر هر دستا ویزمافیأ پسند چنگ میزنند تا هزینه های چرخش زندگی  روزمره را از هر جائی با هرقیمتی که باشد بدست آرند . برخی از این وحشت زده گان و معتادان بر ثروت در اوج تفکرات و اندیشه های بیمارشان تصؤر می کنند که الا بلا برگردن ملا ! قدرت " سیأ" سی  را نه از امروز ودیروز بلکه از ۲۵۰ سال بدینسو  یکدست و تک قومی می شمارند و شعار حکومت غیــــر متمرکز را سرمـــیدهــند ! 

 

ادامه مطلب در اینجا