آرشیف

2014-12-3

حسیب حزین یار

آثار هنری محمد حسیب حزین یار

فشرده سوانح:

محمد حسیب حزین یار فرزند محمد نظر حزین یار متولد سرطان 1275در هرات فعلأمتعلم صنف دوازدهم لیسه استاد کمال الدین بهزاد بوده و عضویت کمیته جوانان بنیاد فرهنگی جهانداران غوری در حوزه غرب را نیز دارد،حسیب فارغ التحصیل اکادمی آذرخش بوده و درهمان مؤسسه آموزشی به صفت استادلسان انگلیسی ایفای وظیفه مینماید و دربخش هنر مینیاتوری ،خطاطی و هنر تخیلی از شیوه های استاد مشعل و اساتید چیره دست هرات تبعیت می نماید
بخش فرهنگی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری
 

آثار هنری محمد حسیب حزین یار نقاش و خطاط از ولایت غور

 

آثار هنری محمد حسیب حزین یار نقاش و خطاط از ولایت غور

 

آثار هنری محمد حسیب حزین یار نقاش و خطاط از ولایت غور

 

آثار هنری محمد حسیب حزین یار نقاش و خطاط از ولایت غور

 

آثار هنری محمد حسیب حزین یار نقاش و خطاط از ولایت غور

 

آثار هنری محمد حسیب حزین یار نقاش و خطاط از ولایت غور

 

آثار هنری محمد حسیب حزین یار نقاش و خطاط از ولایت غور

 

آثار هنری محمد حسیب حزین یار نقاش و خطاط از ولایت غور

 

آثار هنری محمد حسیب حزین یار نقاش و خطاط از ولایت غور

 

آثار هنری محمد حسیب حزین یار نقاش و خطاط از ولایت غور

 

آثار هنری محمد حسیب حزین یار نقاش و خطاط از ولایت غور

 

آثار هنری محمد حسیب حزین یار نقاش و خطاط از ولایت غور

 

آثار هنری محمد حسیب حزین یار نقاش و خطاط از ولایت غور

 

آثار هنری محمد حسیب حزین یار نقاش و خطاط از ولایت غور

 

آثار هنری محمد حسیب حزین یار نقاش و خطاط از ولایت غور

 

آثار هنری محمد حسیب حزین یار نقاش و خطاط از ولایت غور

 

آثار هنری محمد حسیب حزین یار نقاش و خطاط از ولایت غور