آرشیف

2015-1-27

رحیم الله پیمان

آثار هنری محلی بـــرادرم حمید الله “مشعل”

حمید الله "مشعل"

حمید الله "مشعل"

حمید الله "مشعل" برادر کوچک من که خود را پیرو و ادامه دهنده راه استاد بزرگوار، توانا و چهره دست غوری مرحوم استاد محمد سعید مشعل غوری میشمارد بدون آموزش نقاشی از ذهن خود به ترسیم نمودن شروع نموده و هرچیزیکه خوشش امد ترسیم مینماید و یگانه آرزوی که دارد ادامه دادن راه استاد مشعل غوری هست. بنده هم چند قطعه ترسیم شده وی را بخدمت شما نمایش گذاشتم
 

 آثار هنری محلی برادرم حمید الله "مشعل"

آثار هنری محلی برادرم حمید الله "مشعل"

آثار هنری محلی برادرم حمید الله "مشعل"

آثار هنری محلی برادرم حمید الله "مشعل"

 
آثار هنری محلی برادرم حمید الله "مشعل"

آثار هنری محلی برادرم حمید الله "مشعل"