آرشیف

2014-12-15

مولوی سید محمد حکیمی غوری

آثار های باستانی غور

سم تعالی

به آن عصر که بودند و سلاطین نامدار غور 
جهان هند و پاکستان شدن خدمت گذار غــور 

به علم و دانش تقواه وفرهنگ و ادب دائـیم 
ز هر اطراف واکناف مردمان بود ره سپارغور

به عالم درس آزادی بیا موختندو بگذشتن 
خدارحمت کند ایشان نمودن جان نثارغـور

به اوج رفعت و عظمت کشیده سرمنارجام 1
به هر تاریخ و هر دهری یقیناًافتخارغـــور 

بناهی مندرسی (مدرسه) 2؛ شاه مشهد؛ دان !
گواهی علم و دانش است بهرنصل و تبار غور

ثبوت دین و تقوای سلاطین شریف ماست
عمار (جامع3) هرات یگانه شاهکار غــور 

عمار (خانه قای4) پیری چشتی از طریقت گو ه
توسط سلاطین بــــــرشمــاریــــد از آثـــار غـــــور 

به بین تو خانه قای؛ ذال؛ همان؛ (مسجد سنگی5) را
در آن (لــــرونـــد) تیـــوره درخشــــد درکنــــارغـــور

دیگر آن (قلعه جرماست6) و( مندیش7) (غارگاو کوش8) را
ز آثـار؛ بـــــزرگ دانیــــد؛ کـــه هستــــن؛ در د یــــار غــــور

ز (حوض9) دخترشاه؛ تاریخ؛ مثبت؛ نمی دانــم ؟
به غیر؛ اینکه؛ آنرا دیده ام؛ من همجـــوار غــور 

به تنگی (ازو) (سنگی به رسمی پهلوی10) دیــــدم 
دیگر (درخت گژدم11) است که آن شاهی؛ شجار غور

کشید؛ در نظم و؛ حکیمی؛ همین ؛آثار معدود را 
که این ها ؛قابل؛ قدراند؛ زهر بزرگـــــوار؛ غــــور

1- منارجام را (علی ابن انوری ) عمارت کرده است از شصت و پنج متر بلند تر است و سوره مریم جزء سزدهم قرآن کریم به رویش نوشته است .

2- مدرسه شاه مشهد واقع به غرب ولسوالی جوند است که مربوط ولایت بادغیس میباشد آنرا (ماه ملک ) دختر شاه غیاث الدین غوری عمارت کرده است .
3- مسجد جامع بزرگ هرات که به دنیا نزیر ندارد آن را سلطان غیاث الدین غوری عمارت کرده است .
4- خانه قای پیر چشتی واقع به ولسوالی چشت ولایت هرات است که تا هنوز دیوار های مندرس ازآن باقی است آنرا سلاطین غور ساخته بودن این خود نماین گر این است که سلاطین غور پارسایانی بزرگ نیز بودن .
5- ذال پدر رستم پهلوان است که به ولسوالی تیوره ولایت غور وبه قریه به نام لروند آ نجا مسجد از سنگ داشته و به داخل آن عبادت میکرده و تا هنوز وجود دارد .
6- قلعه جرماست در قریه نزدیک ولایت غور است 
7- قلعه مندش واقع به ولسوالی ساغر ولایت غور است 
8- غارگاوکش واقع به ولسوالی تولک ولایت غور است و این آثار ها تا هنوز وجود دارند 
9- حوض دخترشاه تقریباً واقع به شمال منار جام است 
10- تنگی ازو یکی از قرایی ولسوالی شهرک ولایت غو راست در یک قسمت از آن سنگ است که به رسم پهلوی نوشته شده است یعنی به خط پهلوی است
11- ( درخت گژدم ) از دانشمندان محترم تقاضامندم که از درخت گژدم اگر اطلاع از کدام تاریخ دارند به ما معلومات بدهند مدیون شان هستم .