آرشیف

2014-12-30

emehraban

آتـش عشــــــــــــق

کجا ئی  یار من خواهم بـیا ئی در کنـارم
که هستی چون سـتاره دردل شبهای تارم
  
شدم دلتنگ و خسته از فراق  درد هجران
زسوز عشق تو افسرده و دل بیقــــــرارم
 
زند, پر مرغ دل در گوشه ء ویرانه ء تـن
بـیا شادم بکن  تا سر به زانویت  گــذارم
 
بسوزد خرمن جانم سرا پـــا آتش عشــــق
بیا و تازه کن جــان ود لم را  نو بهـــــارم
 
بکن یادی که افتـاده بکو یـت  عا شــق زار
وگرپرسی زحالم من به عشقت جان سپارم
 
غمم افزون شده از عشق او ای ( مهربانا )
زیــاد روی دلــبر تا سحر شــب زنده دارم
 
 
3/2/2008  بادغیس