آرشیف

2014-11-15

ضیا باری بهاری

آتش همسایه

 

 

آتش همسایه

دل مبند بر سیم و زر
آتش مزن بر کوی و دَر 
که خَرمن همسایه ات، 
گر آتش گرفت 
می سوزاند، خانمانت خشک و تر

(ضیا باری بهاری)