آرشیف

2016-7-29

آتش نـــــا امنی در غور؛ دامنگیر همه است!

نا امنی؛ دیرروز از مردم هزاره دربادگاه، نواسپند، سیاخرک ونوآباد قربانی گرفت؛ امروز دامن نسیم  "کوهزاد" منشی شورای عالی صلح واز بزرگان ولایت غور را گرفت.
در حمله تروریستی دو روز قبل( 6 – 5 – 1395) بالای خانه ی نسیم "کوهزاد" در قریه سمک ولسوالی دولتیار، پسرجوانش شاه ولی کوهزاد شهید و به اقوام دیگرش آسیب های جدی وارید گردید و در ادمه ی این روند ممکن است فردا دامن یک بزرگ قومی دیگر را بسوزانند
من ضمن تسلیت شهادت این جوان به خانواده ی شهید یاد آور میشوم که:
اگر عاملین شهادت 14 نفردر بادگاه، جنایت کاران نواسپند، شهادت 3 نفر در سیاخرک آدم ربای از نوآباد – مایل جلوگیری میشد وبا آنها همکاری صورت نمیگرفت، امروز شاهد چنین حادثه ی نبویم.
ایجاد نا امنی وهر نوع حمایت از گروه های تروریستی تشدید آتش است که دامن همه ی مردم غور، حتی آتشگر را میسوزانند.
ربودن ابراهیم وقربان توسط مردم سمک در همکاری وهماهنگی  با طالبان مرغاب صورت گرفت ومدت ها درسمک واطراف آن نگهداری شد، اما کسی برای جلوگیری از اینگونه حوادث صدای بلند واقدام عملی نکرد تا بالاخره آنها را دربدل پول رها کردند!
بعد از ربودن آن دونفر؛ تااکنون حدود دوماه است که مسیر تردد مردم هزاره از لعل وسرجنگل –  دولتیار – مسدود است وحکومت وبزرگان در خواب خرگوشی، گویا که همه چیز نومال است!
مسافرت های ضروری مردم لعل وسرجنگل تنها از سرک دولتیار –  گرماب ممکن است ومردم مجبور است یک مسیر طولانی را طی کنند.
اما در این مدت حکومت نه تنها توجهی نکرده  بلکه هر از چند گاهی مردم شاهد حضور افراد مسلح در مسیر سرک نوباد – ماییل نیز بوده اند.

سوال اصلی این است که افراد مسلح از کجا در این مسیر حضور میابند؟!
آیا مردم سمک واطراف آن است که از خانه های شان تفنگ به شانه کرده ومسیر تردد مردم را ناامن و وحشت ایجاد کرده است؟
ویا طالبان مرغابی باعبور از قریه های مربوط سمک وپشته ی نور به آزار واذیت وربودن مردم در سرک عمومی میپردازند؟
در هردو صورت؛ مردم سمک وپشته ی نور ولعل وبهادر وکوهزاد که بزرگان منطقه است مقصر اصلی است!
امروز ضرر نامنی به کوهزاد رسیده و بدون شک، فردا لعل بهادر در خط مقدم قرار دارد و….
حمایت های پشت پرده وتحریک افراد مسلح بنام طالب وداعش به نفع هیچ کس نیست.
با ایده های که درگروه های تروریستی تحت نام طالب وداعش و…. وجود دارد، مخصوصن مرغابی ها به هیچ کسی وبه هیچ قوم رحم نمیکنند چنانکه در این اواخر تجربه شده است.
بیایید بجای حمایت، تحریک وتشکیل گروه های مسلح در برابر آنها بایستیم ویکجا باهم یخن حکومت محلی را بگیریم تا آتش نا امنی دامن هیچ کسی را نسوزانند.

به امید که دیگر چنین حوادث تکرار نگردد.
هادی "احمدی"
فعال مدنی