آرشیف

2014-12-27

مسعود حداد

آب خـیــــــــره

آب خیره، صید ماهی ،مدعای کرزی است
منشاء جنگ وجدل ها، زیر پای کرزی است

از کتابت تا به شاهی ،هرمقام باید فروخت
قیمت هرپست آن با نرخ ونوای کرزی است

روزی از روزها فتدگر ،منفعت ها در خطر
اشرف وعبدل ببینی همصدای کرزی است

انتخابات نزد اینها بیش ازیک افسانه نیست
چونکه هردودرحقیقت،دست وپای کرزی است

جملگی این مرشدان ،دست بوس یک پیراند
کیست این پیرجزءکه آن ،پیرسیای کرزی است

حیف آنها جان باختند، حیف انها کلک دادند
کاش می گفتم که اینها خون بهای کرزی است

مسعود حداد
3جولای 2014