آرشیف

2015-1-16

ملا محمد

گــــــزارش کوتــــــــــــــاه از چگونگی پیشرفت كار پل درهً تخت

 
گز ا رش کو تا ه  ا ز چگو نگی پیشر فت كا ر سا ختما ني ا عما ر یکپا یه پل د ر قسمت شما ل شر ق قر یهً  د رهً تخت  که ا ز طر ف عبد ا لغفو ر( غو ر ی ) د ر سا ل جا ر ی کا ر آ ن آ غا ز گر د ید ه بو د
محترم ملا محمد رئيس شو ر ا ي قراء  سيچ وسيا ه دره كه مسئو ليت پيشبرد و نظا ر ت كا ر      ا عما ر پل قر یهً د ر هً تخت ر ا بعهد ه دا شته ا مر و ز د و شنبه تاريخ 10 دلو 1390 درشهر چغچر ا ن چنين گز ا ر ش د ا د ه ا ست .
ا ین پل د ر نز د یکی د ر هً تخت د ر با لا ی د ر یا ی که ا ز مسیر  جلگه مز ا ر بطر ف  دره تخت د ر حر کت ا ست ا عما ر گر د ید ه ا ست. و ا ین د ر یا ا ز بین د ر هً تخت گذ شته  و د ر آ خر قر یهً د ر هً تخت به د ر یا ی هر یر و د یکجا میشو د .
 کا ر ا عما ر ا ین پل که  به ا بتکا ر  و سا ز ما ند هي محترم عبدالغفور غوري که د ر ما ه می سا ل  2011 طر ح شد ه  بو د د ر ماه ا گست 2012 مطا بق  به ما ه میز ا ن سا ل  1390 هجر ی شمسی کا ر عملی آ ن تو سط بنا ها ی ما هر  هر یک ملا محمد ظا هر و ملا محمد ا ز قر یه ً بر ه ز و و به همكاري مردم نجیب و شر یف نا و هً جلگه مزار و بخصو ص سعی و تلا ش مو سفید ا ن معز ز هر یک ملا عبد ا لر حمن ، ملا گند م علی ، ملا جمعه ، ر ئیس محمد ز ر ین ، ا ز قر یه    ها ی بر ز و ،جر ی بر ز و ،  پسی لکه ً آ ب ر یسی ومحتر م عبدالرشيد خا ن ا ز قر یهً دره گك   د ر تا بستان سا ل جاري آ غا ز و بتا ر يخ 28 جنو ر ي سا ل2012 تکمیل و ر يخت گر د يد .
درماه اسد سال جاري محترم انجينر عبدالغفور غوري از كشورهالند بمنظو ر پلا نگذ ا ر ی وآ غا ز کا ر عملی ا ین  پل  ا و لا هـر ا ت و ا ز هـر ا ت عا ز م شهر چغچران مر کز و لا یت غو ر گرد يد و با محترم انجينر تاج محمد زلال رئيس انكشاف دهات ولايت غور روي اعمار اين پل صحبت بعمل آورده ازايشان خواست تا درحد ممكن دراعمار اين پل همكاري نمايند ولي رياست محترم انكشا ف   د ها ت د رزمينه ا قد ا مي كرد ه نتوا نستـند ز یر ا ا و ضا ع ا منیتی سا حه قا بل ا طمینا ن نبو د ه و د ر ضمن ا ین پل خا ر ج ا ز سا حهً فعا لیت و مسئو لیت ر یا ست ا نکشا ف د ها ت و لا یت  غو ر بو د ه ا ست  و لي ا نجنیر ز لا ل  و عد ه سپر د ند  تا  یکپا یه پل د یگر ی ر ا  د ر بین   قر یهً د ر ه گك و قر یهً  بر ه ز و با لا ی د ر یا ی جلگهً مز ا ر د ر سا حهً (خم سر خ) د ر        نز د یکی  قر یهً پسی لکهً آ ب ر یسی ا عما ر مینما یند که مر د م ا ز ین نا حیه بسیا ر به    مشکلا ت مو ا جه ا ند.
 تا ا ينكه آ قا ي غوري ا ز مسیر ا لله یا ر به منطقه جلگه مزار آمد ه وبا بز رگا ن و مو سفید ا ن محیط  د ر مو ر د چگو نگی ا عما ر ا ین پل صحبت نمود ند . نما یند ه گا ن مر د م و مر د م منطقهً جلگهً مز ا ر  همه حا ضر گرد يد ند تا بحد توا ن د راعما ر اين پل كمك وهمكا ري نما يند چون ا ين پل نقطْه ا تصا لي بین ولسوالي ها ی شهر ک و چغچر ا ن  ولا يت غور و و لسو ا لیها ی جوند و قا د س ولا يت با دغيس و همچنا ن ولسو ا لي  چشت  و لا یت هر ا ت ميبا شد  ا ز هر نگا ه بر ا ی مر د م  ا ر ز ش و  ا همیت خا ص د ا ر د   .
پيش ا ز اعما ر پل ا رتبا ط مر د م بنا به ا ز د يا د آ بخيز ی ها وسيلا ب هاي مد هش مو سو می برا ي مد ت زيا د ي  با هر ا ت قطع بو د ه و ا زهر نگا ه مر د م د چا ر مضيقه بو د ند كه نميتوانستند حتي د رموقع ضرورت مر يضا ن عا جل خويش را جهت تد ا وي بهر ا ت برسا نند. اكنو ن با اعما ر اين پل مشكلا ت ر فت و آ مد بین مر د م و و لسو ا لیها ی که د ر با لا  ذ کر شد بطو ر کا مل و د و ا مد ا ر د ر بها ر و ز مستا ن مر فوع گرد يد ه ومنبعد ميتوا نند براحتي با      ا عما ر ا ین پل بطر ف ولا يت هرات ، با د غیس و غو ر ا ز ا ین مسیر ر فت و آ مد نما يند.       چو ن ا ين پل ر ا ه ا كما لا تي و ا رتبا طي منا طق يا د شد ه را به و لا یت  هر ا ت مرتبط سا خته و سهو لت ها ي ر فت و آ مد ر ا بر و ی و سا یط نقلیه ومسا فر ین بسیا ر  آ سا ن ميسا زد.
كارانجينري ا ین پل از طر ف محترم انجينرمحمد نظر( حزين يا ر) طرح و د يزا ين گر د ید ه و د ر د ستر س بنا ها  ی که ا ز محیط  همر ا ه با عبد ا لغفو ر (غو ر ی) به هر ا ت ر فته بو د ند  گذ ا شته شد ه بعد آ کا ر عملی آ ن ر و ی د ست گر فته  شد .
اين پل که تقر یبآ  10 متر  طو ل  و  4.6 متر عر ض   2.5 متر ا ر تفا ع د ا ر د  طور پخته و   ا سا سی ا ز سمنت، سنگ ، سیخ گل وريگ كار گرد يد ه ا ست. روزانه 2 نفر بنا با 8 نفر كارگر  د ر مد ت سه ما ه مصر و ف كا ر روي اعما ر ا ین پل  بود ه ا ند. بعد از ا عما ر  ا ین پل ا رتباط مرد م بطو ر د و ا مد ا ر  د ر طو ل سا ل ا ز ا ین مسیر شب و ر و ز بطر ف هرا ت ا نشا ا لله   بر ا ی همیش با ز خو ا هد بو د.
هز ينه اعما ر پل ا ز طر ف عبد ا لغفو ر( غو ر ی) و قسما ا ز كمك و مسا عد تها ي نقد ی      تعد ا دي ا ز هموطنان مها جر ما د ر  خا ر ج ا ز کشو ر و همچنا ن  کمکها ی  مر د م  شر یف   نا وهً جلگه مزار  تا مين گرد يد ه ا ست. 
 با ید یا آ و ر شو م که بر ا د ر عزيز و گر ا می ما محتر م محمد ا سر ائیل ( ر حیمی ) که  فعلآ   د ر شهر هر ا ت ز ند ه گی د ا ر ند ، منحیث نما یند هً عبد ا لغفو ر ( غو ر ی) د ر شهر هر ا ت نها یت ز حمت کشید ه ا ند و تما م خر ید و تهیه مو ا د   و ا ر سا ل آ ن   تا  سا حهً پل  ر ا به تنها یي انجا م د ا د ه ا ند که ا ز ز حما ت شا یستهً شا ن قلبآ  سپا سگذ ا ر یم .
ا ینجا نب ملا محمد با شند هً قر یهً سیچ که مسئو لیت کنتر و ل ا ز چگو نی  ا عما ر ا ین پل ر ا   بد و ش د ا شتم، با ید علا و ه نما یم كه راه ا كما لا تي هر ا ت – جلگه مز ا ر كه براي مد ت تقر يبا 40 روز بنا بر ملحو ظا ت ا منيتي مسد ود بود،  نتو ا نستیم  کا ر ا عما ر پل ر ا بو قت معینه  د ر مو سم گر ما  تما م کنیم  لذ ا کا ر ما به سر ما ی ز مستا ن کشید و ما مجبو ر شد یم تا یک    ا ند ا ز ه پو ل ز یا د تر د ر ا عما ر پل مصر ف کنیم  ا ز قبیل مز د کا ر گر ا ن  قر ا ر د ا د ی و تهیهً مو ا د ضد یخ ا ز شهر هر ا ت  و کر ا یه ها ی گذ ا ف د ر ا نتقا ل مو ا د  با آنهم توا نستيم به تو فیق خد ا و ند  كا ر ا عما ر پل  را که د رنيمه ماه ميزان سا ل 2011 شروع گر د ید ه بود،  آ نر ا بتا ر یخ.28 جنو ر ی سا ل 2012  تا بسطح ريخت و پو شش برسا نيم . نظا رت از نحوْْه پيشبرد كار آ نر ا اينجا نب همراه با رئيس زرين خان،ملاعبدالرحمن يك تن ازبزرگان قوم وملا جمعه گل معاون شوراي برزو و گندم علي يك تن ازبزرگان قوم بعهده داشتيم كه بكوشش وپيگيري همه ما ا لحمد الله اين پل كارش به پايان نزديك گرديده است وبا قيما ند ه كا رش انشاء الله بزودي تكميل خواهد شد. درپيشبرد كار اين پل مردم ناوه جلگه مزا ر از انتها ي تلا ش وكوشش كا رگرفتند كه بجاست تا ا زا ين زحما ت وتكا لف ايشان عميقا اظهار سپاس وامتنان نما يم. درآ ينده نزد يك يك تعد ا د ا زعكس ها ي  ا ین  پل را  بر ا ی عبد ا لغفو ر (غو ر ی  ) میفر ستیم تا ا یشا ن گذ ا ر ش مکمل ا ز چگو نگی ا عما ر ا ین پل و مصا ر ف د قیق آ ن را به همو طنا ن معز ز ا طمینا ن دهند . ا ین گز ا ر ش ا ز طر یق سا یت جا م غو ر به ا طلا ع همهً همو طنا ن  خو ا هد ر سید.
بااحترام
ملا محمد رئيس شوراي قراء سيچ و سياه دره جلگه مزار ، چغچران، دهم د لو 1390.
 

 ا ین دو نفر از راست به چپ عبدالظاهر و محمدخان معماران که پل را ساخته اند
 ا ین دو نفر از راست به چپ عبدالظاهر و محمدخان معماران که پل را ساخته اند