آرشیف

2015-6-29

jameghor

گزارش کاری ریاست معارف ولایت غور
محترم استاد عید گل عازم

محترم استاد عید گل عازم

گزارش فوق طور فشرده توسط محترم استاد عیدگل عازم رئیس معارف ولایت غور تهیه وتر تیب گردیده است که جهت آگاهی  دوستان وعلاقمندانی خارج از ولایت غور،خصوصا آنعده غوری های که در اروپا وآمریکا وکشور های دیگر  زنده گی مینمایند تقدیم میگردد.

خوانندگان محــــترم اطلاع دارند که محترم استاذ عازم تجربۀ بیش از سی سال کارا در عرصه معارف دارد که دودهۀ اخیر را بحیث سر معلم ومدیر در مؤسسات تعلیمی کابل پایتخت افغانستان در همه شرائط ایفای وظیفه نموده است .موصوف تابستان سال 1384 خورشیدی در حالیکه مدیر تدریسی واداری لیسۀ امانی کابل بود طبق صوابدید وزارت معارف دولت اسلامی افغانستان تبدیلا به حیث رئیس معارف ولایت غور مقرر گردیده.معرفی کامل استاذ را با گزار ش مفصل کاری شان در هفته های آینده با خط وقلم خود شان بخوانش دوستان خواهیم گرفت فعلا توجه شمارا به فشرده گزارش جلب مینمایم که ذیلا ملاحظه مینمائید.

در چوکات ریاست معارف ولایت غور جمعا {390} باب مکتب فعال وجود دارد که قرار ذیل تشریح میگردد.

1-    31   بـا ب

2-     متوسـطه- 57  بـا ب

3-     ابتدائـتیه – 294 با ب

4-     مدارس دینی -6  با ب 

 از جمله مکاتب فوق که مجموعآ ( 390) باب مکتب : 4 باب لیسه اناث و 18باب متوسط اناث و 24 باب ابتدائی اناث فعال است.

تشکیلات اداری:

امور تدریسی  این مکاتب بوسیله (2517 ) نفر معلمین 143 نفر مامور و 610 نفر اجیر به پیش برده میشود.

5-      از جمله 2517 نفر معلمین مکاتب غور 710 نفر معلمین مسلکی  521 نفر فارغان صنوف 12 و مدارس دینی میباشند و متباقی 1286 نفر را معلمین اجیر تشکیل میدهد . تشکیل موجوده معارف غور از سال 1382 بوده و مطابق به صنف بندی سال 1385 (761 ) نفر معلم و  اجیر کمبود داریم.

6-      ظرفیت ها وامکانات:

7-      از جمله (390) باب مکاتب ولایت غور (32) باب دارای تعمیر و 29 باب آن کار تعمیر آن جریان دارد و 168 باب مکتب آن دارای خیمه است و(161) باب مکاتب باقیمانده در هوای آزاد درس می خوانند.

مجموع شاگردان معارف ولایت غور در سال تعلیمی 1385 خورشیدی ( 100803) نفر بوده که از آن جمله( 25710 ) نفر دختر و متباقی پسر می باشد.

 از سال 1384 الی 1385 مجموع تهداب کار (22) باب مکتب  گذاشته شده و  (16) باب تعمیر بدسترس معارف قرار داده شده است.

کمک ومساعدت به اهل معارف:

8-      ورلدویژن به تمام معلمین ، مامورین و اجیران این ریاست  هشت ماهه مواد برای فی نفر 28 کیلو 

روغن، 90 کیلو برنج و108 کیلو عـدس توزیع گردیده است.

 و همچنان توسط موسئسه (                   ) به شاگردان ولسوالی های تیوره ،پسابند ،  ساغر ، تولک ، شهرک  دولینه  و لعل وسرجنگل ومکاتب حومه مرکز غور بسکویت  و رغن و همچنان توسط موسئسه محترم  ورلد ویژن برای 64 باب مکتب مرکز غور برنج و عدس  و روغن برای 8 ماه توزیع شده است.  و همچنان برای شاگردان ولسوالی های تیوره   ،پسابند ، دولینه  ، لعل وسرچنگل و مکاتب حومۀ مرکز ولایت ازطرف موسئسه محترمیا پروژه جهانی غذا برای فی شاگرد مقدار 50 کیلو گندم توزیع شده است .

9-      بطور خلاصه  در سال 1384 (102 ) نفر شامل کانکور گردیده که `  آن به موسئسه عالی راه یافتند .

10-  درسال تعلیمی 1385 از فارغان صنوف  12  (9) لیسه (274) نفر ثبت نام شده ولی بتاریخ 20 عقرب 164 امتحان کانکور شرکت کرده اند که از ایشان امتحان کانکور اخذ شده است. البته هموطنان را در جریان نتائج قرار خواهیم داد