آرشیف

2015-1-19

فرید احمد فردوس

گزارش ورزشــــی از اسـتـــــاد نورالله عثمانی

گزارش ورزشی از استاد نورالله عثمانی

بنام خداوند متعال
محترم استاد نورالله عثمانی سال قبل 1391 با اشتراک در مسابقات پرتاب گلوله در کابل توانست ریکارد قبلی که در سطح افغانستان ثبت شده بود را بشکند و لقت ستاره پرتاب گوله را از آن خود نمائید و همچنان در مسابقات که در کشور جمهوری اسلامی ایران بین چندین کشور برگزار گردید اشتراک نموده که مقام پنجم را بدست آورد و مورد تشویق افغانهای مقیم کشور ایران نیز قرار گرفت و یکی از بهترین ورزشکار افغانستان از طرف رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان تایید گردید. استاد نورالله عثمانی امسال بنا بر درخواست مربیان افغان در کشور ایران و موافقه کمیته ملی المپیک به تاریخ 15/5/1393 به مدت 15 روز جهت ترننگ پرتاب گلوله عازم کشور ایران شد امیدواریم بعد از ختم ترننگ و تجربه های که حاصل کرده وزحمات که کشیده بتواند یک جایگاهی خوب را در مسابقات خارجی کسب نمائید استاد نورالله عثمانی افتخار مردم غور و افغانستان است.

 

بااحترام 
فریداحمد "فردوس" 
مسول فدراسیون پاورلفتنگ وزیبائی اندم