آرشیف

2015-6-25

jameghor

گزارش نیازمندی های شفاخانه ولایت غور

کمیته حالت اضطرار

هیات تحت ریاست ریس شورای ولایتی غور از نیازمندی شفاخانه ولایت غور آگاهی حاصل و نتیجه را بمقام ولایت گذارش داد و چند نکته جهت آگاهی وطنداران جهت نشر ارسال نموده اند که بشرح ذیل است.

مدت پنج برج است که تمام ضروریات شفاخانه بشمول ادویه بطور قرضه چاره سازی شده.

برای داکتران معاش پرداخته نشده.

همه امورات در حالت اضطرار و سر درگمی میباشد.

150 بستر به 80 بستر تنزیل و برای 80 بستر هم اعاشه وجود ندارد.

 

لذا کمیته حالت اضطرار از تمام بشر دوستان میطلبد تا خود را از اوضاع شفاخانه غور آگاه سازند.